21/11/06

החלטת המועצה מיום 21.11.2006 בנושא מתווים מנחים בהכשרה להוראה: לימודים ל"תואר שני בהוראה" (.M.Teach) במסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראה (החלטת מל"ג מיום 29.1.2008):

א. מתכונת הלימודים לתואר שני בהוראה במסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראה הנה מתכונת חדשה במערכת ההכשרה להוראה בישראל. היא קיימת בארצות רבות ונמצאת במגמת התרחבות במדינות המפותחות. תכנית זו מאפשרת לקדם את מקצוע ההוראה לרמת לימודים מתקדמים — מהלך חשוב לתדמית המקצוע ולתנאי עבודתו של המורה המתחיל. התכנית יכולה להיות גם לתואר שני בהוראת הדיסציפלינה במסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראה, מצב שקיים בארץ במספר מוסדות בהוראת המדעים, במובחן מתואר שני בהוראת הדיסציפלינה שבמקביל לו אפשר (אך לא חובה) ללמוד גם לתעודת הוראה.

ב. מתכונת זו מיועדת לבעלי תואר אקדמי בדיסציפלינות על פי מקצועות הוראה במערכת החינוך. סטודנטים בעלי רקע חלקי או חסרי רקע מתאים ישלימו לימודיהם הדיסציפלינאריים לפני תחילת לימודיהם בתכנית, וזאת כמפרט בדו"ח (ראה נספח לימודי השלמה לאקדמאים).

ג. הלימודים במתכונת זו משלבים באופן אינטגרטיבי לימודי הכשרה להוראה (לימודי תעודת ההוראה) עם לימודים לתואר שני בהוראה/בהוראת הדיסציפלינה והיקפם הכולל הוא 33 ש"ש (במסלול עם תזה) או 36 ש"ש (במסלול ללא תזה). במקרה של הכשרה להוראת מקצוע אחד לחינוך העל-יסודי היקף הלימודים יהיה 30 ש"ש (עם תזה) ו – 33 ש"ש (ללא תזה). משך הלימודים לא יפחת מ- 4 סמסטרים. לימודי ההכשרה להוראה יהיו משולבים באופן אינטגרטיבי לאורך כל לימודי התואר. בתום לימודיו מקבל הסטודנט תואר אקדמי שני ( Teach. ) בהוראה או בהוראת המקצוע ותעודת הוראה במקצוע/מקצועות לחטיבת/ות גיל

ד. בתכניות הלימודים לתואר .Teach מוצעים שני נתיבי לימוד: 1) תואר שני בהוראה ללא ציון מקצוע/ות ההוראה בתעודת המוסמך ("מוסמך בהוראה"), בתעודת ההוראה יצוין/ו מקצוע/ות ההוראה לפי חטיבות הגיל. 2) תואר שני בהוראת המקצוע ("מוסמך בהוראת המקצוע") בציון מקצוע ההוראה בתעודת המוסמך, תעודת ההוראה הנה למקצוע אחד בלבד לפי חטיבת הגיל.

ה. לימודים לתואר Teach. בנתיב "מוסמך בהוראה" אין בכוחם להכשיר להוראה בכיתות י"א-י"ב. לימודים לתואר .M.Teach בנתיב "מוסמך בהוראת המקצוע" יש בכוחם להכשיר להוראה בכיתות י"א-י"ב, וזאת לפי תקנות משרד החינוך.

ו. מוסד יוכל להציע קורסים משותפים לשני הנתיבים השונים. ההבדלים בין הנתיבים נעוצים בדגשים השונים בתכניות הלימודים: תכנית לימודים לתואר שני בהוראה תכלול, בין היתר, היצע גדול יותר של קורסים בתחום החינוך. תכנית לימודים לתואר שני בהוראת המקצוע תכלול, בין היתר, מקבץ לימודים (הרחבה והעמקה) בתחום הדעת של המקצוע. הסגל המלמד את המקבץ הדיסציפלינארי יהיה בעל תואר שלישי מדרגת מרצה ומעלה ושליש ממנו לפחות בדרגת מרצה בכיר.

ז. מבנה הלימודים בנתיב לקראת תואר שני (Teach.) בהוראה מוצג בלוח 4 להלן:

לוח 4. מבנה הלימודים בנתיב הוראה לקראת תואר שני M.Teach.

רכיב הלימודים

ב- M.Teach.

לימודים לתעודת הוראה בכל האפשרויות האחרות לימודים לתעודת הוראה במקצוע אחד לעל יסודי
ללא תזה עם תזה ללא תזה עם תזה
לימודי חינוך והוראה (בזיקה ל"מתווה הבסיס" בתכניות הכשרה להוראה)
לימודי חינוך

 

לפחות 8 ש"ש לפחות 8 ש"ש לפחות 8 ש"ש לפחות 8 ש"ש
מתודולוגיה מחקרית לפחות 4 ש"ש לפחות 4 ש"ש לפחות 4 ש"ש לפחות 4 ש"ש
סמינריונים בחינוך

(לפחות אחד חייב להיות אמפירי

ורצוי שיכלול מחקר

שדה באתר ההתנסות המעשית)

2 סמינריונים = 4 ש"ש סמינריון אחד

= 2 ש"ש

2 סמינריונים = 4 ש"ש סמינריון אחד

= 2 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה בהוראת המקצועות

(כולל פדגוגיה כללית מתודיקה דיסציפלינארית ועיבוד ההתנסות המעשית)

לפחות 8 ש"ש סה"כ; מהם לפחות 2 ש"ש בהוראת כל מקצוע לפחות 8 ש"ש סה"כ; מהם לפחות 2 ש"ש בהוראת כל מקצוע לפחות 6 ש"ש סה"כ; מהם לפחות 2 ש"ש בהוראת המקצוע לפחות 6 ש"ש סה"כ; מהם לפחות 2 ש"ש בהוראת המקצוע
התנסות מעשית
התנסות מודרכת לפחות 9 ש"ש לפחות 9 ש"ש לפחות 6 ש"ש לפחות 6 ש"ש
סה"כ מחייב 36 ש"ש 33 ש"ש 33 ש"ש 30 ש"ש

 

מבנה הלימודים בנתיב לקראת תואר שני (M.Teach.) בהוראת המקצוע מוצג בלוח 5 להלן:

לוח 5. מבנה הלימודים בנתיב הוראת המקצוע לקראת תואר שני M.Teach.

רכיב הלימודים

ב- M.Teach.

לימודים לתעודת הוראה במקצוע אחד בכל מסלולי הגיל (גן*, יסודי, על-יסודי, רב-גילאי וחינוך מיוחד*)
לימודי חינוך והוראה (בזיקה ל"מתווה הבסיס" בתכניות הכשרה להוראה)
לימודי חינוך

 

לפחות 6 ש"ש
מתודולוגיה מחקרית לפחות 4 ש"ש
סמינריונים בחינוך

(חייב להיות אמפירי ורצוי שיכלול מחקר שדה באתר ההתנסות המעשית)

סמינריון אחד

= 2 ש"ש

פדגוגיה ומתודיקה כללית

 

לפחות 4 ש"ש
התנסות מעשית לפחות 9 ש"ש

לפחות 6 ש"ש (לעל יסודי בלבד)

לימודי דיסציפלינה והוראתה לפחות 6 ש"ש (כולל סמינריון בדיסציפלינה או בהוראת הדיסציפלינה)  +לפחות 2 ש"ש בהוראת הדיסציפלינה.
סה"כ מחייב עם תזה: 33 ש"ש; ללא תזה: 36 ש"ש

* הגיל הרך והחינוך המיוחד נחשבים לדיסציפלינה.

 

ח. על תכנית הלימודים לתואר שני בהוראה במסגרת לימודים אינטגרטיבית עם תעודת הוראה לעמוד בזיקה לתחומי הליבה של מתווה הבסיס ודרישות סגל ההוראה המלמד את תחומי הפדגוגיה הדידקטיקה והמתודיקה.

ט. בנוסף על תכנית הלימודים לעמוד בכל החלטות המל"ג באשר ללימודים לתואר שני (מצ"ב).

י. על תכנית הלימודים לתואר השני להוות עליית מדרגה של ממש לעומת לימודים לתואר ראשון בהוראה משולב תעודת הוראה ו/או לימודי תעודה בהוראה. תכנית הלימודים תציע הרחבה והעמקה בתחומים השונים תוך הזדמנות מספקת לפיתוח ידע והבנה תיאורטיים-מחקריים לצד ידע והבנה יישומיים.

יא. מתכונת זו, המקנה במשולב תואר שני בהוראה/ בהוראת הדיסציפלינה עם תעודת הוראה, שונה מתכניות לתואר שני Ed. אשר מיועדות מראש לבעלי תעודת הוראה וניסיון הוראתי, ומהוות מסלול לפיתוח מקצועי של מורים וגננות, או מתכניות לימודים לתואר .M.A בהוראת המקצוע הנלמדת בנפרד מתעודת הוראה. מכללות אקדמיות לחינוך, שרשאיות להגיש תכניות לימודים לתואר שני .M.Ed, תהיינה רשאיות להגיש תכניות לימודים לתואר שני M.Teach..

יב. הגשת בקשה לפתיחת תכניות לימודים חדשות לקראת תואר שני בהוראה ו/או בהוראת המקצוע, תתאפשר לכל המוסדות האקדמיים המכשירים להוראה וזאת באופן הבא: 1. בתחומים ובחטיבות הגיל שבהם יש למוסד אישור המל"ג להעניק תואר ראשון משולב תעודת הוראה. 2. בתחומים ובחטיבות הגיל שבהם העניק המוסד עד כה תעודת הוראה בנפרד מהתואר (לימודי תעודה).

יג. בתכנית יוכלו ללמוד סטודנטים לתעודות הוראה במקצועות שונים, כאשר לימודי הפדגוגיה ומתודיקה של הוראת הדיסציפלינה וכן ההתנסות המעשית, עיבודה ומחקר השדה שמלווה אותה יהיו דיפרנציאליים בהתאם לתחום הדעת בו לומד הסטודנט לתעודת הוראה.

יד. סעיף 11ו' בהחלטת המועצה על המתווים המנחים (נובמבר 2006) מבוטל.