04/02/15

החלטת המל"ג מיום 20.1.2015 בנושא המכללה האקדמית טכנולוגית אורט הרמלין

 

  1. ות"ת קיבלה דיווח מפורט על הפגישה שהתקיימה אתמול 2.2015 בין נציגי מינהל מל"ג/ות"ת לבין נציגי המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין בעניין הדרישות שהוצגו למכללה במכתב מיום 22.1.2015 כתנאי להארכת ההיתר. בישיבה הציגה המכללה אילו מהדרישות מקובלות עליה ועל אורט ישראל, ואילו מהדרישות אינן מקובלות על אורט ישראל. לות"ת נמסר כי נציגי המכללה הבהירו לגבי מספר תנאים מהותיים כי, על פניו, הם אינם מקובלים על אורט ישראל,  לרבות התנאים שפורטו בסעיפים ב6   ג2 ו-ג5, וכן ד5 במכתב האמור. בכל מקרה המכללה תעביר מכתב תשובה מפורט בנושא לפני ישיבת המועצה.
  2. ות"ת רואה בדרישות שפורטו במכתב המנכ"ל למוסד מיום 1.2015 שנלווה להחלטת המל"ג תנאי סף מינימליים, אשר ללא קיומם המלא לא תובטחנה איתנותה הפיננסית של המכללה ועצמאותה האקדמית והמינהלית.
  3. בעת הקמת המכללה ויחד עם האמנה העבירה המכללה לבדיקת מל"ג וות"ת הצהרות ואומדנים בדבר מצבה הפיננסי והתקציבי הצפוי עליהם התבססה ההחלטה על מתן היתר.  הצהרות אלה כללו נתונים לפיהם היחס בין הכנסות עצמיות משכר לימוד ומקורות אחרים של המכללה לבין היקף ההלוואה שתידרש המכללה לקחת מאורט ישראל לצורך איזון תקציבה השוטף מידי שנה יעמוד בממוצע על 85%  לעומת 15%  בהתאמה.  בפועל,  גבתה המכללה שכ"ל נמוך ביותר מ-50%  משכר הלימוד עליו הצהירה'  ומנגד לא גייסה מקורות עצמיים או תרומות,  מאורט ישראל או גורמים אחרים, אלא הגדילה את היקף ההלוואה שהיא לוקחת מאורט ישראל והנרשמת בדוחותיה הכספיים כגירעון נצבר ושוטף, כך שהיחס בין הכנסות עצמיות לבין הלוואה מתקציבה השוטף עמד בממוצע על 25% ו-75% בהתאמה.  מצב זה ללא ספק משנה באופן קיצוני את הנחות היסוד על בסיסן נבחנה האיתנות הפיננסית של המכללה, ומעיב קשות על איתנותה הפיננסית,  הן בטווח המידי והן בטווח הארוך,  ועל יכולתה לפעול באופן עצמאי, והמכללה לא הציגה חלופה לשינוי מצב זה באופן כלשהו. מצב זה למעשה מקבע תלות מלאה של קיום המכללה באורט ישראל , ומביא לפגיעה חמורה בעצמאותה האקדמית והמנהלית של המכללה .
  4. לאור האמור, ממליצה ות"ת למל"ג כי ככל שתחליט להאריך את ההיתר של המכללה, תתקבל החלטה זו רק לאחר ובכפוף לקבלת כל ההתחייבויות וההצהרות הנדרשות בהתאם למכתב מנכ"ל מל"ג מיום 1.2015 ובפרט קיום מלוא התנאים המצוינים בסעיף 1  להחלטה, שנועדו להבטחת איתנותה הפיננסית של המכללה ועצמאותה ,וכן ביצוע פעולות הלכה למעשה אשר הובהרו בפגישה עם נציגי המכללה כי ניתן לבצען ללא דיחוי , עוד טרם ישיבת המועצה להשכלה גבוהה .
  5. ות"ת מבקשת לקבל את מכתב תגובת המוסד למכתב מנכ"ל מל"ג מיום 1.2015 לכשיגיע, וככל שנדרש תקיים ות"ת דיון טלפוני בעניין ,טרם ישיבת המועצה להשכלה גבוהה ביום 10.2.2015.