25/09/19

החלטת המל"ג מיום 24.9.19 בעניין סיום פעילותו של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה

בישיבתה ביום 25.9.19 דנה ות"ת בסיום פעילותו של המרכז ללימודים אקדמיים באור יהודה, בהמשך להחלטת המל"ג מיום 24.9.2019, ולאחר שהובאו בפניה כלל המסמכים והמידע בנושא, מאשרת ות"ת את הנושאים שתחת אחריותה המפורטים בסעיפים 4, 5ב ו8 להחלטת המל"ג .