17/03/15

החלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין תוכניות לימודים במכללה האקדמית אשקלון (פתיחה ללא קבלת אישור המל"ג)

בישיבתה ביום 17.3.15 דנה ות"ת בהחלטת המל" ג מיום 3.3.2015 בדבר פתיחת תכניות לימודים ללא קבלת אישור המל"ג במכללה האקדמית אשקלון, בהסתמך על החלטת המל"ג ועל המלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה בנושא, מחליטה ות"ת להפחית את התקציבים שהועברו ו/או שהיו מיועדים לעבור למוסד בשנים הבאות,  עבור רכיבי תקצוב ייחודיים להוראת סטודנטים חרדים בתכניות הלימודים בעבודה סוציאלית ובכלכלה וניהול,   בהתאם לפירוט הבא:

  • עבור התכנית בעבודה סוציאלית יופחת התקציב האמור החל משנה"ל תשע"ד ועד אישור התכנית, ככל שתאושר.
  • עבור התכנית בכלכלה וניהול, היות והאישור עבור התכנית ניתן בדצמבר השנה, לתכנית זו יופחתו התקציבים בגין שנים תשע"ד ותשע"ה.