24/06/20

החלטת ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית מיום 31.5.2020 בנושא תכנית ות"ת לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות המתוקצבים – דיווח

1. בישיבתה ביום 24.6.2020 דנה ות"ת בעדכון החלטתה מיום 20.5.2020 בהתייחס לפרויקטים שלא עברו את ציון הסף בתכנית ות"ת לתמיכה בפרויקטים רוחביים לקידום הוגנות מגדרית במוסדות המתוקצבים.

2. בהמשך להחלטתה מיום 20.5.2020, ולאור המלצת ועדת ההיגוי והשיפוט לקידום הוגנות מגדרית מיום 31.5.2020, מחליטה ות"ת לעדכן את החלטתה מיום 20.5.2020 בהתייחס לשלושת הפרויקטים הרוחביים להוגנות מגדרית, שלא עברו את ציון הסף (המכללה האקדמית ספיר, אוניברסיטת חיפה והמכללה האקדמית תל חי) ולאפשר את המשך התמיכה בהם, זאת בשל חשיבותם ובהתחשב באתגרים עמם מתמודדות היועצות לנשיא להוגנות מגדרית באותם המוסדות, וכן בשל העובדה כי המשך הפעלת הפרויקטים בשנה אינו כרוך בתוספת תקציב משום ששלושת הפרויקטים טרם מיצו את מסגרת התקציב שאושרה להם, ובהתאם לתנאים הבאים:

2.1 בשנה זו תינתן למוסדות ההזדמנות לעדכן את הפרויקטים ולחדד את מטרות הפרויקטים ואת פעילותם כך שיעלו בקנה אחד הן עם הצרכים והחסמים עמם המוסדות מתמודדים והן עם יעדי מל"ג/ות"ת כפי שהוגדרו במסגרת התכנית הרב-שנתית לקידום הוגנות מגדרית באקדמיה.

2.2 במחצית השנייה של שנה"ל תשפ"א תבחן ועדת ההיגוי את שלושת הפרויקטים ותחליט לגבי הארכת/אי הארכת תקצובם בהתאם לקריטריונים שנקבעו בהחלטת ות"ת מיום 20.5.2020 בנושא.

3. בכפוף להחלטתה על הארכת תקצוב הפרויקטים מסמיכה ות"ת את ועדת ההיגוי להחליט, בהתאם לשיקול דעתה, גם על הקטנת מסגרת השתתפות ות"ת בתקציב הפרויקטים, שנקבעה בהחלטת ות"ת מיום 20.5.2020.