25/11/15

החלטת ות"ת מיום 4.11.2014 והחלטת המל"ג מיום 18.11.2014 בדבר הנגשת ההשכלה הגבוהה

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מישיבותיהן בתאריכים ה-4.11.14 וה-18.11.14 ולדיווחים קודמים שעסקו בצורך בהקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון, ולאחר שהובאו בפני ות"ת כלל ההתכתבויות הרלוונטיות, ולאור האמור במסמך מס' 3811 מחליטה ות"ת להמליץ למל"ג כדלקמן:

הואיל ואוניברסיטת חיפה והמוסד בנצרת לא הצליחו להתקדם ולגבש מתווה מוסכם בהתאם להנחיות והחלטות ות"ת, הן במישורים האקדמיים והן בסוגיות המינהליות וזאת במשך זמן ממושך בהרבה מלוחות הזמנים שהוגדרו,

והואיל וההצעות החלקיות שהועברו, לא עלו בקנה אחד עם מסמך העקרונות ובפרט בכל הנוגע לתחומי הלימוד הרלוונטית לתעסוקה שפורטו במסמך העקרונות.

לא תתאפשר פתיחת הקמפוס בנצרת באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה כאמור בהחלטות ות"ת ומל"ג בנושא.