22/12/15

החלטת ות"ת מיום 5.11.2014 והחלטת מל"ג מיום 18.11.2014 בדבר הנגשת ההשכלה הגבוהה למגזר הערבי בצפון (פרסום קול קורא להגשת הצעות להפעלת מסגרת אקדמית מתוקצבת ביישוב ערבי בצפון)

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מישיבותיה בתאריכים ה-5.11.2014 וה-18.11.2014 ולדיווחים קודמים שעסקו בצורך בהקמת מסגרת אקדמית בישוב ערבי בצפון, ולאחר שהובאו בפני מל"ג וות"ת כלל ההתכתבויות הרלוונטיות, מאמצת המועצה להשכלה גבוהה את המלצת הוות"ת מיום 25.11.2015 ומחליטה כלהלן:

  1. הואיל ואוניברסיטת חיפה והמוסד בנצרת לא הצליחו להתקדם ולגבש מתווה מוסכם בהתאם להנחיות והחלטות ות"ת, הן במישורים האקדמיים והן בסוגיות המינהליות וזאת במשך זמן ממושך בהרבה מלוחות הזמנים שהוגדרו, והואיל וההצעות החלקיות שהועברו, לא עלו בקנה אחד עם מסמך העקרונות ובפרט בכל הנוגע לתחומי הלימוד – לא תתאפשר פתיחת הקמפוס בנצרת באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה כאמור בהחלטות ות"ת ומל"ג בנושא.
  2. על מנת ליישם את ההחלטה העקרונית של ות"ת ומל"ג, בדבר מתן מענה לצורך הגובר של החברה הערבית, לביקושים הגדלים להשכלה גבוהה בצפון, והצורך בקמפוס אקדמי בישוב ערבי בצפון, ולאור מדיניות ות"ת, לפיה ככלל, אין מקום לפתיחת מוסדות מתוקצבים חדשים להשכלה גבוהה (לרבות הפיכת מוסד שאינו מתוקצב למתוקצב) ולצרכים הלאומיים בנושא, מאושרת היציאה בקול הקורא המצ"ב להחלטה בהתבסס על העקרונות הבאים:

א.         המסגרת האקדמית תפעל בישוב ערבי במחוז הצפון ותיתן מענה לצורך הגובר של החברה הערבית באזור ללימודים אקדמיים ובמסגרתה תתקיימנה תוכניות לימוד עם אופק תעסוקתי לבוגרים.

ב.         הקול הקורא יפנה למוסדות להשכלה גבוהה המוכרים ע"י מל"ג, המתוקצבים ע"י המדינה, ובכל מקרה לא תתאפשר פתיחה של מוסד מתוקצב חדש לטובת הנושא.

ג.          תינתן עדיפות להתבססות על תשתיות מתוקצבות קיימות בישוב ערבי בצפון וכן הצגת משאבים קיימים עבור פעילות זו לאורך זמן.

ד.         החלופות למסגרת האקדמית הן כדלקמן: פתיחת קמפוס נוסף של מוסד להשכלה גבוהה המוכר ע"י מל"ג ומתוקצב ע"י ות"ת,  למען הסר ספק הכוונה בהקשר זה היא לקמפוס נוסף של המוסד אשר איננו אמור להיות מתוכנן מלכתחילה להפוך בעתיד למוסד עצמאי.  או הפיכת מכללה להוראה הפועלת ביישוב ערבי בצפון והמתוקצבת ע"י משרד החינוך למכללה אקדמית כללית המתוקצבת ע"י ות"ת.

ה.         בשלב ההגשה המוסד יציג את עמידתו בהנחיות מל"ג/ות"ת, לרבות התייחסות להנחיות התאגידיות-משפטיות, זכויות בקרקע, איתנות פיננסית וכו'. כתנאי לזכייה על המוסד יהיה להוכיח עמידה מלאה בהנחיות מל"ג/ות"ת.

ו.          הצוות המקצועי יעדכן את ות"ת ומל"ג בהתקדמות התהליך ויביא את הבקשות שתוגשנה לאישור ות"ת ומל"ג, בכפוף להעמדת משאבים ראויים מהגורמים הרלוונטיים.

הקול הקורא מצורף להחלטה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.