28/06/17

החלטת ות"ת שהתקבלה בנוהל בכתב בעניין: הצעת מחליטים של הממשלה בנושא שיתוף פעולה ישראל – הודו

ות"ת מחליטה לאשר את נוסח ההחלטה שהתקבלה בנוהל בכתב כדלקמן:

בהמשך להחלטותיה הקודמות לפיתוח קשרים אקדמיים עם סין והודו ולחיזוק מעמדה האקדמי של מדינת ישראל בעולם, מחליטה ות"ת כדלקמן:

לאשר את הצעדים הבאים לעידוד והעמקת שיתוף הפעולה האקדמי עם הודו במסגרת קידום הבינלאומיות בהשכלה הגבוהה בישראל:

  • המשך הפעילות המשותפת בין הקרן הלאומית למדע בישראל (ISF) והקרן המקבילה  בהודו (UGC), הן דרך מענקי מחקר משותף, והן דרך ארגון כנסים דו-לאומיים, חילופי משלחות וסמינרים.

תקציב הפעילות המשותפת יוקצה כדלקמן:

בשנת 2017 – 13,551 אלפי ₪.

בשנת 2018 – 12,077 אלפי ₪.

בשנת 2019 – 11,400 אלפי ₪.

בשנת 2020 – 7,068 אלפי ₪.

 

  • עידוד הגעתם של סטודנטים מצטיינים לתארים מלאים ולתכניות לתקופות קצרות מהודו לישראל, בין אם באמצעות תקצוב ישיר ובין אם באמצעות תקצוב ישיר ובין אם באמצעות תקצוב ותמרוץ המוסדות להשכלה גבוהה לנושא. בפרט יתומרצו המוסדות להציע תוכניות לימודים לסטודנטים מהודו בעלות רכיב הכשרה מעשית.

 

  • המשך תוכנית ות"ת למתן מלגות לפוסט דוקטורנטים מצטיינים מהודו.

 

  • מיצוב, מיתוג ושיווק ישראל כיעד השכלה גבוהה לסטודנטים בינלאומיים. דגש מיוחד יינתן על הודו כמדינת יעד מרכזית, כולל הובלת משלחות אקדמיות להודו ו/או השתתפות בירידי לימודים בהודו.