01/05/12

החלטת מל"ג מיום 1.5.2012 בדבר נוהל למתן אישור למכללות אקדמיות להעניק לבוגרי תכניות לימודים בהנדסה תואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) – עדכון החלטת המל"ג מיום 19.6.2007

בישיבתה ביום 1.5.12 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה לענייני טכנולוגיה והנדסה מיום 21.2.12 והחליטה כדלהלן:

להוסיף ל "הנוהל למתן אישור למכללות אקדמיות להעניק לבוגרי תכניות לימודים בהנדסה תואר 'בוגר במדעים'  B.Sc." הנחיות לביצוע פרויקט הנדסי כדלהלן:

חלקו של הפרויקט ההנדסי (בכלל זה דו"ח הפרויקט), בתכנית לימודים להנדסה חשוב ביותר ומטרתו להכשיר את התלמיד לעבודה הנדסית ולהדריכו בכתיבת דו"ח הנדסי. בכדי שהתלמיד יקבל את ההדרכה הנכונה על המוסד לספק מנחים אקדמיים מתאימים, שיהיו אחראים לכך שהפרויקט והדו"ח יהיו ברמה אקדמית נאותה, ושהציון לפרויקט ישקף את רמתו האקדמית.

במקרים בהם מנחה הפרויקט אינו בעל מינוי אקדמי מטעם המוסד או מטעם מוסד אקדמי אחר (כאשר הפרויקט נעשה בתעשייה למשל) יש להצמיד לפרויקט מנחה בעל מינוי אקדמי, שתפקידו יהיה:

  1. לבחון את הרמה האקדמית בביצוע הפרויקט.
  2. להנחות את התלמיד בכתיבת הדו"ח ולבדוק את הדו"ח הסופי.
  3. לתת ציון סופי לתלמיד, לאחר קבלת הערכה בכתב (כולל ציון) מהמנחה שאינו בעל מינוי אקדמי.

על המוסד להכין הנחיות לתלמיד לביצוע הפרויקט ולכתיבת הדו"ח והנחיות למנחים (למנחה בעל המינוי האקדמי ולזה שאינו בעל מינוי אקדמי) בהם יוגדרו תפקידיהם.

 

להלן הנוהל למתן אישור למכללות אקדמיות להעניק לבוגרי תוכניות לימודים בהנדסה תואר "בוגר במדעים" (B.Sc.) לאחר העדכון הנ"ל.

נוהל למתן אישור למכללות להעניק לבוגרי הנדסה תואר בוגר במדעים- 1.5.2012