24/06/20

החלת מרכיב מוסדי במודל תקצוב מסגרות חרדיות של האוניברסיטה הפתוחה

 

בישיבתה ביום 24.6.2020 דנה ות"ת בהחלת מרכיב מוסדי במודל תקצוב מסגרות חרדיות של האוניברסיטה הפתוחה.

בהתאם למדיניות ות"ת ומל"ג להרחבת הנגישות ההשכלה הגבוהה לאוכלוסייה החרדית ולאור היתרונות המובנים של האוניברסיטה הפתוחה בהנגשת ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות המיוחדות, ובהתאם להחלטת ות"ת מיום 26.4.17 בנושא עדכון מודל התקצוב לתוכניות לחרדים בהתאמה למדיניות ות"ת, מחליטה ות"ת לעדכן את מודל  תקצוב האוניברסיטה הפתוחה בגין מרכזי לימוד לחרדים ולהחיל גם עליה את הרכיב המוסדי למוסד, בהתאמות הבאות הנובעות מאופי פעילותה :

  • המרכיב המוסדי מוקצה כאמור לפי מספר סטודנטים העומדים בהגדרת "מיהו חרדי" ולפי מרחק נסיעה מהקמפוס המרכזי. היות ונתוני הסטודנטים עבור הפתוחה נאספים על בסיס הרשמות מוצלחות של קורסים, בכדי "לנרמל" את היקף ההרשמות המוצלחות למספרי סטודנטים FTE, היקף ההרשמות המוצלחות יחולק ב-8.
  • היות שחלק ניכר של מרכזי הלימוד של האוניברסיטה הפתוחה בהם לומדים חרדים מרוחקים מהקמפוס המרכזי, הרי שסך התמיכה תוכפל ב-0.33 (בדומה לערך מקדם המרחק שנקבע עבור פלטפורמת לוסטיג) היינו עבור מסגרת.
  • בשל שיטת הלימוד, עלויות ההוראה של האוניברסיטה הפתוחה נמוכות משמעותית מעלויות ההוראה המקובלות במערכת ביחס ככלי בשיעור של 1:2.5. לאור האמור גם ערך הרכיב המוסדי יתואם בהתאם למפתח זה (יוכפל ב-0.4 ).