30/11/14

החרגת יוזמות במדעי הרוח מהפחתות בתקציב ות"ת לשנת 2015

ות"ת רואה חשיבות רבה בחיזוק מדעי הרוח,  לכן תמכה בהקמת ועדה קבועה מטעם ות"ת ומל"ג, שתפעל לגיבוש מדיניות בתחום, ובכלל זה הצעות ליוזמות ספציפיות, במטרה לענות על הצרכים שיוגדרו.

ות"ת בדעה כי יש להחריג את היוזמות במדעי הרוח מכל קיצוץ נוסף שיתבצע לקראת שנת הלימודים תשע"ו.

מתוך תכנית העבודה שהגדירה הוועדה הקבועה צפויות המלצות בעלות משמעות תקציבית בנושאים כגון שיתופי פעולה בין המוסדות בנושא הוראת שפות, קביעת קריטריונים לתקצוב פרסומים במדעי הרוח, וכן בנושא תשתיות מחקר במדעי הרוח. בהמשך, וככל שיעלו המלצות קונקרטיות על ידי הועדה הקבועה למדעי הרוח של ות"ת-מל"ג ליוזמות בתחום מדעי הרוח, יישקל שינוי בסדרי העדיפויות של התקציבים המיועדים לאור היוזמות שיועלו.