14/12/17

הטכניון – פרויקט המגדלים

ביום 14.12.17 דנה ות"ת בקווים המנחים לתפעול המעונות בפרויקטים למעונות סטודנטים שזכו במסגרת הקול הקורא של דירה להשכיר, מחד  ובפרוייקט של הטכניון להקת מגדלי מעונות לסטודנטים, ובהמשך להחלטת הממשלה  מס' 1317 ולהחלטות ות"ת מיום 23.11.2016, מיום 21.5.2017 ומיום 28.6.2017, מחליטה ות"ת לאשר:

  1. לטכניון בניית פרויקט המעונות בשטח של 17.5 אלפי מ"ר שיתנו מענה לכ341 סטודנטים בכ-143 יחידות דיור.
  2. העלות הכוללת עבור הפרויקט היא כ-158.4 מיליוני ₪ אשר ימומנו באופן הבא:
    • 935 מיליוני ₪ מענק מחברת "דירה להשכיר".
    • 5 מיליוני ₪ מקורות עצמיים ומתרומות של הטכניון .
  3. ההוצאות השנתיות לתפעול ואחזקת המעונות נאמדות בכ-1.95 מיליוני ₪ בשנה, ימומנו מתוך תקציבו השוטף של המוסד תוך שמירה על האיזון התקציבי של המכון.
  4. האישור מותנה בעמידה בהנחיות ות"ת להקמת מעונות, כמפורט בנספח ב' במסמך, בדגש על הצמדת שכר הדירה למדד המחיר לצרכן בלבד, וכן הפרדת התשלומים נלווים משכר הדירה.
  5. האישור מותנה, באישור הצוות המקצועי בות"ת של ההסכם שאמור להיחתם בין האוניברסיטה לבין דירה להשכיר.