01/07/08

היקף הלימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתחומי האמנות, העיצוב והיצירה

 החלטת מועצה מיום 1.7.2008

בתכניות לימודים לקראת תואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בתחומי האמנות, העיצוב והיצירה, היקף השעות בתכנית הלימודים יהיה 110-96 ש"ש כלהלן:

  • 74-60 ש"ש לימודי דיסציפלינה. תכנית הלימודים הדיסציפלינארית כוללת את: הלימודים העיוניים, הלימודים המקצועיים/מעשיים ופעילויות מחלקה ייחודיות (הפקות, תערוכות, פרויקטים, וכו'). היקף הלימודים העיוניים לא יפחת מ – 26 ש"ש;
  • 30 ש"ש לימודי הכשרה להוראה (בהתאם לעקרונות והכללים שנקבעו במתווים המנחים);
  • 6 ש"ש לימודי יסוד והעשרה (בהתאם לעקרונות והכללים שנקבעו במתווים המנחים).
  • על תכנית הלימודים להבטיח קשר בין הפרקטיקה של תהליכי היצירה, אליה נחשף כל אחד מן הסטודנטים, לבין ההיבטים התיאורטיים המניעים אותה. על התכנית להפגיש בין עולמות התוכן של היצירה לבין תולדות האמנות והתיאוריה שלה ועל-ידי כך להעמיק את היכרותם של הסטודנטים עם התרבות והחברה בה הם יוצרים. בהמשך לכך, יודגש שוב כי על תכניות הלימודים הדיסציפלינארית להבטיח היקף לימודים עיוניים משמעותי ולא פחות מ – 26 ש"ש, וזאת גם כחלק מהליך הכנתם של הבוגרים להוראה בחטיבה העליונה.