02/11/04

בדיקת היקף הלימודים בשלוחות – החלטת המועצה מיום 2.11.2004

בתאריך 22.2.05 נערך שימוע לכלל השלוחות לגבי החלטת המל"ג מיום 2.11.04 בנושא סמכותה ושיקול דעתה של המועצה במתן רשיונות לשלוחות. לאחר שהובאו בפניה כל הטענות שעלו במסגרת השימוע וכן התייחסותה של ועדת השלוחות לכל אחת מהן, מחליטה המועצה להשכלה גבוהה לאשר את החלטתה מיום 2.11.04 בכפוף למספר שינויים.

להלן נוסח ההחלטה המעודכן:

כללי

 • ביום 13.7.04 קיבלה המל"ג החלטה המאמצת את חוות דעתו של יו"ר ועדת השלוחות עו"ד אריה הרמלין בכל הקשור לסמכותה ולשיקול דעתה של המועצה במתן רשיונות לשלוחות. על פי ההחלטה, קיימת למל"ג סמכות לפסול תכניות לימודים אשר אינן עומדות בסטנדרט ישראלי מינימלי, כמו כן יש לפרש את המונח "היקף הלימודים" שבסעיף 25ד(ב)(8)(א) ו-(ב) לחוק המל"ג, המחייב השוואה בין תכנית השלוחה לתכנית ישראלית במוסד מוכר, לא רק כהיקף שעות הלימודים אלא גם כהיקף הנושאים הכלולים בתכנית (להלן: "ההחלטה").
 • בהמשך נתקבלה חוות דעתו של עו"ד אלי זוהר המתייחסת להחלטה ולדרך יישומה. חוות הדעת תמכה בהחלטה הנ"ל וקבעה כי היא מתיישבת עם מטרת החוק, תכליתו ורוחו.

עקרונות בבדיקת היקף הלימודים

 • היקף הלימודים המוצעים בתכנית לימודים בשלוחה יושווה להיקף הלימודים בתכנית ישראלית זהה או שוות ערך במוסד מוכר על בסיס היקף השעות, נושאי הלימוד ותחומי הלימוד.
 • בדיקת היקף הלימודים תעשה באמצעות מומחה שיאושר ע"י ועדת השלוחות.
 • לצורך הבדיקה תועבר למומחה תכנית הלימודים ובה פירוט המבנה הכללי של התכנית בש"ש ובנ"ז (לימודי חובה, בחירה, סמינריונים, מעבדות וכד' בחלוקה לפי שנות לימוד) וכן פרשיות הלימוד בפירוט סביר.
 • העברת החומר למומחה תעשה לאחר רישום הבקשה.
 • הגדלת היקף הלימודים: בהתאם למדיניות שנהגה עד כה, הותר לשלוחות להגדיל את היקף הלימודים לצורך עמידה בתנאי החוק באמצעות הוספת קורסים וכיוצ"ב. המועצה סבורה כי אין לאפשר תוספות כאלו מאחר והתוצאה היא יצירת תוכנית ישראלית שונה מתכנית מוסד האם וזאת בניגוד להוראות סעיף 25ד(ב)(5) לחוק.

לפיכך מחליטה המועצה כי מעתה ואילך לא תותר הגדלת היקף הלימודים כאמור ע"י תוספות לתכנית הלימודים בישראל (למעט תוספות מינוריות שאינן חורגות מ"השוני במקצת" המותר בחוק).

 • יחד עם זאת, מחליטה המועצה להתיר הגדלת היקף לימודים בשלוחה באמצעות הסבת שעות לימוד עצמי הנהוגות במוסד האם, לשעות פרונטליות, וכן באמצעות הוספה סבירה של קורסים מתוך תכנית הלימודים במוסד האם (כגון ע"י עיבוי קורסי בחירה).

החלת בדיקת היקף הלימודים על השלוחות

 • בקשות לרשיון לתכניות ללא רשיון – תחולה מיידית.
 • תכניות בעלות רשיון:
  • תכניות בעלות רשיון זמני:
 • תכניות אשר תימצאנה כלא עומדות בתנאי היקף הלימודים – לא יחודש רשיונן, למעט לצורך סיום לימודי הסטודנטים הקיימים ובכפוף לעמידה בשאר תנאי החוק לרשיון.

למרות האמור לעיל, במידה ונותרה פחות משנה בין מועד מסירת ההודעה למוסד בדבר אי עמידה בתנאי היקף הלימודים (להלן – ההודעה) לבין תום מועד הרשיון – יוארך הרשיון הקיים עד לתום השנה מיום מסירת ההודעה, בכפוף לעמידה בשאר תנאי החוק לרשיון.

 • תכניות אשר טרם נבדקו או טרם נסתיימה בדיקתן עד לתום תקופת הרשיון והוגשה בקשה לחידוש הרשיון – יחודש רשיונן לתקופה של שנה בכפוף לעמידה בשאר תנאי החוק לרשיון. במידה וימצא כי תכניות אלו עומדות בתנאי היקף הלימודים תוארך תקופת הרשיון ללא צורך בהגשת בקשה חדשה, ובכפוף לעמידה בתנאי החוק לרשיון.
  • תכניות בעלות רשיון שאינו קצוב בזמן:

תכניות אשר תימצאנה כלא עומדות בתנאי היקף הלימודים, ייקצב רשיונן ל- 3 שנים. תלמידים אשר החלו ללמוד יוכלו לסיים את לימודיהם בכפוף לעמידה בשאר תנאי החוק לרשיון.

תיקון הצעת כללי המועצה להשכלה גבוהה (מוסד בישראל שהוא שלוחה או סניף של מוסד להשכלה גבוהה הפועל בארץ אחרת), התשס"ג-2003

הצעת הכללים תתוקן כדלקמן:

 • בסעיף 1 (הגדרות) – פסקת ההגדרה ""שוני רק במקצת" או "הפחתה רק במקצת"– שוני או הפחתה, לפי העניין, בשיעור שאינו עולה על 5%" – תמחק.
 • בסעיף 3(א) [1] – לאחר המילים "לימודים יחשבו כזהים" יבוא "או שונים רק במקצת".
 • סעיף 3 (ב) ימחק[2].
 • בסעיף 6 – הסעיף המקורי [3] ימחק והנוסח החדש יהיה כדלקמן:
"היקף הלימודים
 6. היקף הלימודים לעניין סעיף 25ד(ב)(8)(א) ו-(ב) הוא היקף נושאי הלימוד, תחומי הלימוד ושעות הלימוד."

[1]   הנוסח המקורי: 3. (א)  לימודים ייחשבו כזהים ללימודים באותו תחום במוסד האם, לעניין סעיף 25ד(ב)(5) לחוק, אם נתקיימה במוסד בישראל, להנחת דעתה של המועצה, תכנית לימודים הנלמדת במוסד האם, זהה או שונה רק במקצת, בעניינים אלה:

(1)   מבנה תכנית הלימודים והקורסים המרכיבים אותה;

(2)   הסילבוסים והרשימות הביבליוגרפיות המרכיבים את הקורסים;

(3)   מבנה סגל ההוראה ורמתו;

(4)   המטלות, לרבות בחינות ועבודות, ואופן עריכתן;

(5)  היקף שעות ההוראה הפרונטלית, ואם מקיים המוסד בישראל בנוסף להן שעות   הכשרה מעשית  – גם היקפן של אלה;

(6)  כללה תכנית הלימודים קורסים שטרם הוחל בקיומם במוסד האם, יוחל בקיומם רק לאחר:

 • שנתקבל אישור מוסד האם כי הוא מקיים את התכנית הכוללת אותם קורסים, וכי הוא מאשר קיום התכנית כאמור במוסד בישראל;
 • שקוימו במשך שנה אקדמית אחת לפחות במוסד האם.

 

[2]  סעיף 3(ב):

 

(ב)  נדרשה הגדלת היקף הלימודים במוסד בישראל, לעומת התכנית המלאה הנלמדת במוסד האם, כדי לעמוד בדרישת סעיף 25ד(ב)(8) לחוק, טעונה התוספת אישור בכתב של מוסד האם, שלפיו-

 • המוסדות האקדמיים הנדרשים במוסד האם אישרו כי רמת התוספת אינה נופלת מרמת יתר תכנית הלימודים הנלמדת במוסד האם;
 • התוספת מהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים הנלמדת במוסד בישראל לקראת תואר של מוסד האם ויחולו עליה כל הוראות החוק וכללים אלה.

 

[3]   הסעיף המקורי:
השוואת היקף הלימודים
במוסד בישראל
 1. (א) מוסד בישראל שהיקף הלימודים שבו לא יפחת מהיקף הלימודים במוסד מוכר להשכלה גבוהה, לעניין סעיף 25ד(ב)(8)(א) ו-(ב), הוא מוסד אשר, להנחת דעתה של המועצה, היקף שעות ההוראה הפרונטליות שבו לא יפחת, או יפחת רק במקצת, מהיקף שעות ההוראה הפרונטליות בתוכנית לימודים מקבילה הנהוגה במוסד מוכר להשכלה גבוהה.

(ב)  מקיים המוסד בישראל בנוסף על שעות ההוראה הפרונטליות גם שעות הכשרה מעשית – ההיקף הכולל של התכנית לא יפחת, או יפחת רק במקצת, מההיקף הכולל של תכנית לימודים מקבילה הנהוגה במוסד מוכר להשכלה גבוהה; ואם נדרשת הגדלת היקף התכנית – יישמר היחס בין שעות ההוראה הפרונטלית לשעות ההכשרה המעשית כפי שמתקיים במוסד האם.