01/07/08

היקף לימודי האנגלית כתנאי להכשרה להוראת אנגלית

החלטת מועצה מיום 1.7.2008

1.1 כללי:

לאור הממצאים הקשים בנושא רמת האנגלית במערכת החינוך, המועצה רואה בחיוב עידוד מוסדות שיבחרו לקיים את לימודי החוג לאנגלית, כתנאי להכשרת מורים לאנגלית, כלימודים במבנה חד-חוגי (48 ש”ש לפחות) הכוללים עד 12 ש”ש  של לימודי מיומנויות שפה. במכללות לחינוך רצוי כי לימודים כנ”ל יתקיימו במסלול רב-גילאי. עם זאת, המועצה מודעת שחיוב גורף למעבר ללימודי אנגלית במתכונת חד-חוגית, כתנאי להכשרת מורים לאנגלית, יקטין במידה משמעותית את מספר הפונים, דבר שיעמיד בספק את קיומה של הכשרת מורים לאנגלית ויצמצם במידה ניכרת את האפשרות למילוי צרכי מערכת החינוך במורים.  על כן סבורה המועצה שיש לאפשר גם את המשך קיומם של לימודי אנגלית במתכונת דו-חוגית, כתנאי להכשרה להוראת אנגלית, בתנאים המפורטים כלהלן:

1.2 תנאים לקיומן של תכניות לימודים דו-חוגית לקראת תואר  “בוגר בהוראה” (Ed.) באנגלית 

1.2.1 על לימודי החוג באנגלית, כתנאי להכשרה להוראת אנגלית, לכלול 6 ש”ש (12 ש”ס) לפחות של לימודי מיומנויות שפה בדגש על דקדוק ואוצר מילים. כמו כן, במסגרת לימודי מיומנויות שפה יושם דגש רב על אסטרטגיות בהבנת הנקרא, הבנת הנשמע, הכתיבה והדיבור.

1.2.2 במסגרת לימודי ההכשרה, רצוי לקיים את לימודי החינוך והפדגוגיה, ככל שניתן, בשפה האנגלית.

1.2.3 היקף לימודי אנגלית במתכונת דו-חוגית לא יפחת מ – 32 ש”ש (64 ש”ס), מתוכן לפחות 6 ש”ש (12 ש”ס) לימודי מיומנויות שפה (שעתיים שנתיות מלימודי מיומנויות השפה בחוג לאנגלית יכולים לבוא במקום לימודי הפטור מאנגלית הנלמדים במסגרת לימודי היסוד וההעשרה הכלליים לתואר, ובתנאי שנקבעה מראש, ועל בסיס פרטני [אינדוודואלי], רמת פטור). על מנת לאפשר העמקה נוספת בתחום מיומנות השפה, ניתן ורצוי להציע עוד שעות נוספות של לימודי יומנה ובלבד שסך היקף הלימודים לתואר לא יעלה על 101 שעות (202 ש”ס), כלהלן:

 

..רכיבי הלימודים היקף שעות  
חוג באנגלית 32 ש”ש

(מתוכן חובה 6 ש”ש לפחות לימודי יומנה)

 
חוג בדיסציפלינה נוספת 26 ש”ש  
לימודי יסוד והעשרה  (בהתאם לעקרונות והכללים שנקבעו בהחלטה על המתווים המנחים) 6-4 ש”ש

(4 ש”ש לבעלי פטור מאנגלית)

 
הכשרה להוראה (בהתאם לעקרונות והכללים שנקבעו בהחלטה על המתווים המנחים) 30 -36 ש”ש  
סיכום ביניים 96-92  ש”ש  
תוספת שעות של לימודי מיומנות שפה 9-5 ש”ש  
סה”כ 101 ש”ש

1.2.4 המועצה מעודדת מוסדות שיבחרו ללמד חוג באנגלית במבנה דו-חוגי כללי (חוג באנגלית ולימודים כלליים) לקראת תואר Ed., להציע את מבנה הלימודים הדיסציפלינאריים כלהלן:

  • חוג באנגלית בהיקף של 26 ש”ש.
  • לימודים כלליים בהיקף של 30 ש”ש:

א. חטיבת לימודים בהיקף של 15 ש”ש בתחום של חינוך לשוני בזיקה לאנגלית או מיומנויות תקשורת באנגלית.

ב. חטיבת לימודים בהיקף של 15 ש”ש במקצועות הוראה או בתחומי החינוך.

  • על המוסד לכלול 6 ש”ש לפחות של לימודי מיומנויות שפה במסגרת החוג או במסגרת החטיבה. רצוי להרחיב את לימודי המיומנויות במסגרת החטיבה להיקף של עד 12 ש”ש.
  • בנוסף, יש לקיים את לימודי הכשרה להוראה ואת לימודי היסוד והעשרה כפי שנקבע בהחלטת המל”ג בנושא המתווים המנחים בהכשרה להוראה.