28/11/18

היתרי אשראי למוסדות להשכלה גבוהה – עדכון כתב הסמכה

בישיבתה ביום 28.11.18 דנה ות"ת בהוצאת היתרי אשראי למוסדות לשנה הקלנדרית הבאה והיא מחליטה לאשר את עדכון כתב ההסמכה המצ"ב כנספח א' להחלטה, בהתאם לעקרונות הבאים:
1. להסמיך את מנכ"ל מל"ג/ות"ת גם לעניין מתן היתר לעסקאות עתידיות בכפוף לתקרות בדומה לאשראי שוטף ואשראי לערבויות (התבטל הצורך בקבלת אישור מחודש משר האוצר מדי שנה).
2. להסמיך את יו"ר ות"ת – בהיעדר מנכ"ל או מ"מ מנכ"ל או במקרים בהם המנכ"ל מנוע מלתת היתר למוסד מסויים (כגון: בשל הסדר ניגוד העניינים עליו הוא חתום).
3. לאפשר הוצאת היתר למס' שנים (עד חמש שנים) ולא בהכרח לכל שנה מחדש.
4. סוכם על טבלת תקרות מעודכנת.