16/08/17

הכרה במרכז האקדמי פרס

בישיבתה ביום 16.8.2016 דנה ות"ת בנושא מתן הכרה שאיננה מוגבלת בזמן למרכז האקדמי פרס.

בפני ות"ת עמד דו"ח ועדת ההכרה בראשותו של פרופ' גדעון פישמן, חוות דעת אגף התקציבים, חוות דעת הלשכה המשפטית, וחוות דעת היחידה לשכר ותנאי העסקה של ות"ת.

לאור האמור לעיל, ממליצה ות"ת למל"ג כדלהלן:

  1. להעניק למרכז האקדמי פרס הכרה שאיננה מוגבלת בזמן.
  2. ההכרה תכנס לתוקף לאחר ובכפוף לקבלת אישור האסיפה הכללית והמועצה האקדמית של המוסד וכן אישור רשם התאגידים לתקנונים המתוקנים.
  3. ההכרה מוענקת בין היתר על בסיס הצהרת המוסד על יישום בפועל של ההסדר לעניין שכר הבכירים עם רשם התאגידים ומותנה בהמשך עמידה בו.
  4. בתוך כשנה תיבחן עמידת המוסד בהסדר שנקבע בינו לבין רשם התאגידים לעניין שכר הבכירים במוסד.