03/04/12

מתן אפשרות להכרה בנקודות זכות אקדמיות עבור שרות מילואים

בישיבתה ביום 3.4.2012 אימצה המועצה להשכלה גבוהה את ההמלצה בדבר מתן אפשרות להכרה בנקודות זכות אקדמיות עבור שרות מילואים והחליטה כלהלן:

מוסד המכיר במעורבות סטודנטים בפעילות חברתית וחינוכית למען הקהילה כמזכה בנקודות זכות

אקדמיות, יהיה רשאי להכיר גם בשירות מילואים כפעילות המזכה בעוד 2 נקודות זכות אקדמיות

לתואר, לפי כללים שיקבע.