17/05/16

הכרה בתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד במסלול הרב-גילאי (6-21) של מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש, והמלצה על מתן הסמכה למכללת הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר

בישיבתה ביום ט' באייר תשע"ו (17.5.2016) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנות, והחליטה כלהלן:

  1. להכיר בתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בחינוך מיוחד במסלול הרב גילאי) 21-6) של מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי  מל"ג יו"ש.
  2. להסמיך את מכללת יעקב הרצוג (ירושלים) מיסודן שלמכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר "בוגר בהוראה" בחינוך מיוחד (21-6).