11/12/18

הכרה בתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלימודי ארץ ישראל במתכונת דו-חוגית של מכללת הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש, ומתן הסמכה למכללת הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:

  1. להכיר בתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלימודי ארץ ישראל במתכונת דו-חוגית של מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון) בהמשך להסמכה שניתנה לה על-ידי מל"ג יו"ש.
  2. להסמיך את מכללת יעקב הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלימודי ארץ ישראל במתכונת דו-חוגית.