12/02/19

הכרה בתואר ראשון "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלשון עברית במתכונת דו-חוגית של מכללת הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה ע"י מל"ג יו"ש, ומתן הסמכה למכללת הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר

בישיבתה ביום ז' באדר א' תשע"ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות והחליטה כלהלן:
1. להכיר בתואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלשון עברית במסלול העל-יסודי (ז'-י') במתכונת דו-חוגית של מכללת יעקב הרצוג (גוש עציון), בהמשך להסמכה שניתנה לה על-ידי מל"ג יו"ש.
2. להסמיך את מכללת יעקב הרצוג (ירושלים) מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג להעניק את התואר "בוגר בהוראה" (B.Ed.) בלשון עברית במתכונת דו-חוגית.