12/11/13

הכרה בתואר ראשון בלימודי תקשורת של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להחלטת מל"ג יו"ש מיום 16.1.2013

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר בתואר ראשון (B.A.) בלימודי תקשורת במתכונת חד-חוגית  של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש.