12/02/19

הכרה בתואר ראשון (B.A.) דו-חוגי בלימודי א”י וארכיאולוגיה של אוניברסיטת אריאל, בהמשך להסמכה שניתנה לה ע”י מל”ג יו”ש

בישיבתה ביום ז’ באדר א’ תשע”ט (12.2.2019) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח ואמנויות אשר קיימה דיון מעמיק בנושא וזאת לאחר עיון בכלל החומרים שהוגשו לה, דו”ח הוועדה המקצועית שהקימה מל”ג יו”ש, התייחסות המוסד, ולאחר ששמעה את נציגי המוסד שהופיעו בפניה והציגה להם שאלות הבהרה בנושא.
בהתבסס על כך שוועדת המשנה מצאה כי הנימוקים שהביאו להמלצתה למל”ג ביום 11.12.2018 שלא לאשר בשלב זה הכרה קבועה בתואר אלא להכיר באופן זמני לשנה אחת בלבד בתואר הראשון בלימודי א”י וארכיאולוגיה דו-חוגי באוניברסיטת אריאל – ובמהלך התקופה להקים ועדה לבחינת התוכנית – נותרו על כנם, החליטה המל”ג כלהלן:

  1.  לאור הערות מהותיות אשר עלו בעת הדיון על התוכנית (שעיקרן הן: תוכנית הלימודים המוצעת, הכוללת שני תחומים – ארכיאולוגיה ולימודי א”י – פוסחת על שתי הסעיפים, מציגה תמונה מצומצמת של כל אחד מהתחומים וחסרה את ההעמקה הנדרשת בכל אחד מהם), להכיר בתואר באופן זמני למשך שנה. במהלך התקופה תוקם ועדה לבחינת התוכנית לשם הבאתה לדיון נוסף וקבלת החלטה בדבר הסמכת המוסד להעניק את התואר בתוכנית.
  2. לבקש את הוועדה שתוקם לבדיקת התוכנית להתייחס בין היתר לנקודות הבאות:
    א. מבנה תוכנית הלימודים ומתכונת הלימודים המוצעת (52 נ”ז בלימודי א”י וארכיאולוגיה ודו-חוגי נוסף) תוך התאמה למבנה מקובל של תוכניות לימודים בכל אחד מהתחומים האלה.
    ב. תכני התוכנית והקורסים – נראה כי חסרים כעת בתוכנית קורסי ליבה בסיסיים של חלק מן התקופות בתולדות א”י.