04/04/17

הכרה בתואר ראשון (B.Sc.) דו-חוגי בלימודי קדם רפואה (Pre-Med) של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה ע"י מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ח' בניסן תשע"ז (4.4.2017) דנה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל ובדו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את הבקשה שבנדון והיא החליטה להכיר בתואר ראשון (B.Sc.) בתוכנית לימודי קדם רפואה (Pre-Med), של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש.