12/11/13

הכרה בתואר שני בלימודי פסיכולוגיה של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להחלטת מל"ג יו"ש מיום 20.12.2012

בישיבתה ביום ט' בכסלו תשע"ד (12.11.2013), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר בתואר שני (M.A.) בלימודי פסיכולוגיה במגמות פסיכולוגיה שיקומית ופסיכולוגיה ארגונית-חברתית-תעסוקתית במסלולים עם תזה ובלי תזה, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה (שאינה מוגבלת בזמן) שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש.