29/05/18

הכרה זמנית לשנתיים, עד מאי 2020, בתואר הראשון (B.S.N.) בסיעוד של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית לשנתיים שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר באופן זמני למשך שנתיים, עד מאי 2020, בתואר ראשון (B.S.N.) בסיעוד של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש. במהלך שנתיים אלו על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות חיזוק הסגל האקדמי בתוכנית. לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה, תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה בהתאם.