29/05/18

הכרה זמנית לשנתיים, עד מאי 2020, בתואר השני במינהל ומדיניות מערכות בריאות (M.H.A.) של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית לשנתיים שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ט"ו בסיון תשע"ח (29.5.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בעניין דו"ח הוועדה המקצועית שבדקה את הבקשה שבנדון, והיא החליטה כלהלן:

  • להכיר באופן זמני למשך שנתיים החל מיום 27.6.2017 בתואר שני במינהל מערכות בריאות (M.H.A) של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש. במהלך שנתיים אלו על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות יציבות הסגל האקדמי בתוכנית. לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה, תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה בהתאם.