11/12/18

הכרה זמנית עד חודש יולי 2019 בתואר הראשון בחשבונאות במתכונת דו-חוגית של אוניברסיטת אריאל בשומרון בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ג' בטבת תשע"ט (11.12.2018) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, משפטים, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה בנושא שבנדון והחליטה  לאמצה ולהכיר בהסמכה  הזמנית ( עד חודש יולי 2019 ) לאוניברסיטת אריאל שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש להעניק תואר ראשון (B.A.) במתכונת דוחוגית בחשבונאות  וזאת בהתאם לסעיף 28 א' לחוק המל"ג.