20/03/18

הכרה זמנית עד יולי 2019 בתואר שני (M.Sc.) ללא תזה בתוכנית הלימודים בתעשיה וניהול-רובוטיקה והנדסת גורמי אנוש של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

להכיר באופן זמני עד יולי 2019 בתואר שני ללא תזה  (M.Sc.) בתוכנית הלימודים ברובוטיקה והנדסת גורמי אנוש במסגרת החוג להנדסת תעשייה וניהול, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהתאם להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש. במהלך פרק זמן זה, על האוניברסיטה לעמוד בכל הדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש  לרבות עמידתם באבני הדרך. לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה, תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה בהתאם.