20/03/18

הכרה זמנית עד ינואר 2022 בתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אזרחית (שינוי סימול תואר) של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה שניתנה לה ע"י מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה כלהלן:

  1. לאשר הכרה באופן זמני עד ינואר 2022 בשינוי סימול תואר בתוכנית הלימודים לתואר ראשון (B.Sc.) בהנדסה אזרחית של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.
  2. במהלך ארבע שנים אלו על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות עמידה בתנאים המופיעים בסעיפים 3(א) ו- 3(ג) באשר לחברי הסגל בדו"ח הוועדה המקצועית. לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת  ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה, תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה.