06/03/18

הכרה זמנית עד נובמבר 2019 בתואר שני עם תזה וללא תזה (M.Sc.) במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב של אוניברסיטת אריאל, בהמשך להסמכה שניתנה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום י"ט באדר תשע"ח (6.3.2018) אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לטכנולוגיה, הנדסה, אדריכלות, מדעים, ביולוגיה, פארה רפואי, חקלאות ושלוחות מחו"ל, והחליטה להכיר באופן זמני עד נובמבר 2019 בתואר שני  (M.Sc.)  עם וללא תזה במתמטיקה יישומית ומדעי המחשב, של אוניברסיטת אריאל בשומרון, בהמשך להסמכה הזמנית שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש.

במהלך זמן זה על האוניברסיטה לעמוד בדרישות שנקבעו על ידי מל"ג יו"ש לרבות הורדת עומס ההוראה לחברי הסגל העוסקים במחקר ל- 6 שעות שבועיות לכל היותר. לאחר שתדון מל"ג יו"ש בהארכת ההסמכה או לחלופין במתן הסמכה קבועה, תוכל לשוב אוניברסיטת אריאל ולפנות למל"ג (ישראל) בבקשה להארכת ההכרה בהסמכה בהתאם .