04/03/14

הכרה שאינה מוגבלת בזמן בתואר שני (M.Ed.) ללא תזה בהוראה תושב"ע בגישה רב-תחומית של "מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג", בהמשך להסמכה שניתנה לה על ידי מל"ג יו"ש

בישיבתה ביום ב' באדר ב תשע"ד (4.3.2014), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחינוך, הוראה, רוח, אמנות ומשפטים, והחליטה כלהלן:

  1. להכיר (לתקופה שאינה מוגבלת בזמן) בתואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע בגישה רב-תחומית, שהוענק למכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכלת הרצוג-גוש עציון ע"י מל"ג יו"ר, ע"פ תיקון מס' 10 בסעיף 28א' בחוק המועצה להשכלה גבוהה.
  2. להסמיך (לתקופה שאינה מוגבלת בזמן) את "מכללת הרצוג מיסודן של מכללת ליפשיץ ומכללת הרצוג-ירושלים להעניק תואר שני (M.Ed.) בהוראת תושב"ע בגישה רב-תחומית.