10/02/15

הכרה שאינה מוגבלת בזמן לקריה האקדמית אונו

בישיבתה ביום כ"א בשבט תשע"ה (10.2.2015), דנה המועצה להשכלה גבוהה  בהמלצת ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי מיום 20.1.15, בנושא ערעור הקריה האקדמית אונו על החלטת ועדת המשנה ומל"ג מיום 30.12.14 בדבר הארכת ההכרה הזמנית למוסד.  לאחר קבלת מכתב המוסד וקבלת דיווח בדבר הופעתם של נציגי המוסד בפני ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי, אימצה מל"ג את המלצתה של ועדת המשנה העליונה להסמכה, הכרה ורישוי והיא החליטה כדלקמן:

  1. להעניק לקריה האקדמית אונו הכרה שאיננה מוגבלת בזמן.
  2. להעניק לקריה האקדמית אונו הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר ראשון (LL.B) במשפטים, זאת בהמשך להחלטת המל"ג מיום 13.7.2010 אשר קבעה כי לאור העובדה שלא היו סוגיות אקדמיות המעכבות מתן הסמכה קבועה, הרי שזמניות ההסמכה להעניק תואר בתוכנית לימודים זו הינה בהתאמה ישירה למעמד ההכרה הזמנית במוסד, וכאשר תינתן למוסד הכרה שאיננה מוגבלת בזמן, ניתן יהיה לאשר למוסד הסמכה שאיננה מוגבלת בזמן להעניק תואר בתוכנית הלימודים הנ"ל ללא צורך בבדיקה אקדמית נוספת.
  3. במהלך השנה הקרובה, ימציא המוסד אישור רשם התאגידים לתקנון התאגידי המתוקן.