20/03/18

הלימודים לתואר ראשון (B.A.) במינהל מערכות בריאות של המרכז האקדמי שערי מדע ומשפט

בישיבתה ביום ד' בניסן תשע"ח (20.3.2018), אימצה המועצה להשכלה גבוהה את המלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול ועסקים ותוכניות רב-תחומיות במדעי הרוח והחברה, והחליטה כלהלן:

  1. להודות לסוקרים על עבודתם ועל חוות דעתם.
  2. להעניק הסמכה זמנית לתקופה של שנתיים (עד חודש מרץ 2020) וזאת בהתבסס על התחייבות המוסד כי החל משנה"ל תשע"ט יהיו ארבעה חברי סגל ליבתי בתוכנית הלימודים.
  3. המוסד נדרש להעביר דיווח לקראת פתיחת שנה"ל תשע"ט  כי הסגל אכן נקלט לתוכנית הלימודים. במידה והמוסד לא יעמוד בהתחייבויותיו התוכנית בשנה"ל תשע"ט לא תיפתח.
  4. על המוסד להחתים כל סטודנט חדש שנרשם לתוכנית הלימודים כי פתיחתה בשנה"ל תשע"ט מותנית בהשלמת התחייבות המוסד אל מול המל"ג.
  5. המוסד נדרש להקפיד בהתאם להתחייבותו משלב אישור הפרסום לקבל לתוכנית הלימודים 100 סטודנטים למחזור אשר יפוצלו  לשתי כיתות.