30/12/14

המוסד האקדמי נצרת

 

  1. המועצה קבלה דיווח אודות התקדמות המתווה להפעלת קמפוס באחריות אקדמית של אוניברסיטת חיפה בנצרת.
  2. חברי המל"ג קיבלו את פניית המוסד האקדמי נצרת מיום 28.12.14 ובה בקשה לקבל הארכה "טכנית" בת חודשיים של ההיתר למוסד. המל"ג עודכנה כי לאור העובדה שלמוסד היה היתר עד דצמבר 2014, הוועדה להסמכה הכרה ורישוי החליטה ביום 16.9.14 להמליץ למל"ג  שלא לאפשר למוסד לרשום סטודנטים לסמסטר א' ולחילופין להפנות הסטודנטים לאוניברסיטה הפתוחה להשלמת לימודיהם. המוסד ערער על החלטה זו והופיע לפני הועדה ביום 28.10.14. במסגרת שמיעת נציגי המוסד הם התחייבו כי ימצא פתרון לסטודנטים על מועד פקיעת ההיתר. המועצה אינה מוצאת את טענות המוסד ככאלה המצדיקות שינוי בעניין מועד פקיעת ההיתר, זאת בין היתר הואיל ואין מקום להמשך פעילות המוסד כאשר אין כל היתכנות להענקת הכרה בו והואיל ולסטודנטים מוצעים פתרונות ראויים להשלמת לימודיהם באוניברסיטת בר אילן ובאוניברסיטה הפתוחה. המועצה סבורה כי התנהלות המוסד ופנייתו יומיים לפני ישיבת המל"ג, כשהעובדות במלואן עמדו לפניו מזה זמן רב, כמו גם להמשיך ללימודים בסמסטר א' למרות מועד פקיעת ההיתר, ולמרות שהאוניברסיטה הפתוחה הציעה לסטודנטים אלו אלטרנטיבה ראויה, אינה סבירה.
  3. המועצה רשמה לפניה כי תקפו של ההיתר של המוסד האקדמי נצרת פקע ועל כן החל מיום 1.1.15 נאסר על המוסד לפרסם, לרשום סטודנטים ולקיים לימודים.