13/06/18

המכינות הקדם-אקדמיות – הרחבת מודל התקצוב

ביום 13.6.18 דנה ות"ת בהרחבת מודל התקצוב למכינות הקדם אקדמיות, וזאת בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מחודש אפריל 2016 ואוגוסט 2016 לפיהן אושר מעבר האחריות על המכינות הקדם אקדמיות ממשרד החינוך למל"ג במסגרת רפורמה כוללת – תקציבית, אקדמית ותכנונית ובהמשך לרפורמה הכוללת, לפיה נקבע בין היתר כי החל משנה"ל תשע"ט יונהג שכר לימוד אחיד במכינות הקדם אקדמיות, בגובה שכר הלימוד לתואר שני (העומד בתשע"ח על  13,600 ₪) וכי  מודל התקצוב של ות"ת למכינות יתרחב ויכלול מרכיב תקצובי חדש לפי עלות נורמטיבית לתלמיד, בהתאם למודל תמריצים בעל מאפיינים אקדמיים וחברתיים, מחליטה ות"ת כדלקמן:

 

  1. יופעל סעיף תקציבי חדש מבוסס עלות נורמטיבית לסטודנט ועמידה ביעדי מדיניות, במוסדות שבתקצוב ות"ת וזאת בשנה"ל תשע"ח באופן חלקי ובשנה"ל תשע"ט באופן מלא. משרד החינוך יפעל בהתאם בהתייחס למוסדות שבתקצובו.

 

  1. בשל העובדה שבשלב זה נתוני למ"ס אינם מקיפים וכן חלק מהנתונים הנדרשים ליעדי המדיניות שקבעה ות"ת הנם תוצאה של מעקב אחר סטודנטים לאורך מספר שנים והם תוכננו מראש להתווסף למרכיבי המודל בעתיד, ומאחר שות"ת קבעה כי יש להחיל את מודל התמריצים כבר החל משנת תשע"ח, יופעל בשנה"ל תשע"ח ותשע"ט מודל תקצוב, המבוסס על העלות הנורמטיבית לתלמיד במכינה, המחושבת על כלל הסטודנטים, בהתאם לנתוני הביצוע שהתקבלו מהמוסדות לתשע"ז ועל יעד עידוד הגדלת מספר התלמידים במכינה מאוכלוסיות מוחלשות.

 

  1. בשנה"ל תשע"ח/תשע"ט יוחל במודל שיעור נשירה רוחבי של 15% על מספר התלמידים.

 

  1. לאחר שיתקבלו מהלמ"ס הנתונים הנדרשים לשם בחינת היעדים האחרים שנקבעו ע"י ות"ת, יובא לאישור ות"ת מודל תקצוב רחב ובעל משקלות יחסיים.

 

אופן חישוב מודל התקצוב לתשע"ח/תשע"ט

  1. אומדן העלות הנורמטיבית לתלמיד במכינה, בהתאם לחישוב שנערך, הנו 16,200 ₪ לשנה, ובהפחתת ההכנסה למוסדות משכר הלימוד האחיד בגובה 13,603 ש"ח במחירי תשע"ח, עומד התעריף השנתי הממוצע למסלול שנתי במכינה, האורך 9 חודשים והכולל 37 ש"ש, על 2,597 ₪ לתלמיד במסלול שנתי.

 

  1. התעריף הותאם לכל מסלול במכינה, בהתאם לאורכו ולמס' הש"ש,  וחושב על סך התלמידים בהתאם לדיווחי המוסדות בדו"ח ביצוע תשע"ז. לתוצאות שהתקבלו התווסף מרכיב הפחתה אחיד בשיעור 15%, כמרכיב נשירה לתשע"ח ותשע"ט.

 

  1. במקביל, כולל התקצוב גם פרמטר של אשכולות כלכליים חברתיים, בהתאם ליעד המדיניות לעידוד הגדלת מספר התלמידים מקרב אוכלוסיות מוחלשות.

 

 

  1. בהתאם לאמור לעיל, החישוב הכולל הנו: מספר הסטודנטים בכל מסלול X תעריף מותאם למסלול X מקדם הפחתה אחיד (0.85) X מקדם פריפריה חברתית

 

  1. בהתאם להחלטת ות"ת מיום 20.4.16, בשנה"ל תשע"ח תהיה הפעלה חלקית של מודל התמריצים ובשנה"ל תשע"ט הפעלה מלאה. לפיכך מחליטה ות"ת כי בתשע"ח התקצוב למוסדות יעמוד על 50% מתקצוב מלא, אשר יינתן בתשע"ט.

 

 

  1. המקור התקציבי למודל התמריצים למכינות החרדים וכן לגידול הסטודנטים בחברה הערבית מעבר ל -1000 סטודנטים, הנובע מתכנית ההנגשה האחרונה ומיעדי התכנית הר"ש הנוכחית שבתקצוב ות"ת, הנו התקציב הייעודי להנגשת השכלה גבוהה לחרדים ולחברה הערבית, בהתאמה.