26/07/17

המכינות הקדם-אקדמיות: מינוי ועדת היגוי בין-משרדית ואישור תקנון

 • ביום 26.7.17 דנה ות"ת בתקנון המכינות הקדם אקדמיות ובמינוי ועדת היגוי בינמשרדית למכינות הקדם אקדמיות וזאת בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מיום 24.4.16 ו – 9.8.16 בהתאמה, המאשרות את מתווה יישום הרפורמה והעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות מל"ג/ות"ת החל מתשע"ז. ות"ת מחליטה על מינוי ועדת היגוי בינמשרדית אשר תחליף את ועדת ההיגוי שהייתה נהוגה עד כה בראשות משרד החינוך. הרכב הוועדה יהיה כלהלן:
 • הרכב ועדת ההיגוי יהיה כדלקמן:
  1. מנכ"ל המל"ג או מי מטעמו – יו"ר ועדת ההיגוי
  2. יו"ר ועדת המומחים העליונה
  3. חבר ות"ת
  4. הממונה על נושא המכינות באגף האקדמי במל"ג
  5. ראש האגף לחינוך מבוגרים, משרד החינוך
  6. ראש היחידה לסיוע נוסף, הקרן לחיילים משוחררים
  7. רכז השכלה גבוהה באגף התקציבים במשרד האוצר או מי מטעמו
   • מרכז הוועדה: מרכז בתחום המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי, יוזמן לישיבות בהן יידון נושא תיאום המשאבים, בהתאם להחלטת הממשלה בנושא.
   • הממונה על המכינות באגף התקציבים במל"ג-ות"ת תוזמן כמשקיפה

 

 • ועדת ההיגוי תפעל בהתאם לתקנון המצ"ב כחלק בלתי נפרד מהחלטה זו ובהתאם להחלטות ות"ת הרלוונטיות, ותדון בין היתר בנושאים הבאים:
 • תמליץ לות"ת על אישור פתיחה וסגירה של מכינות קדם אקדמיות, זאת בהתייחס לרפורמה התכנונית שאושרה.
 • קביעת הקריטריונים הסוציו-אקנומיים לזכאות לסיוע בשכר לימוד.
 • פתרון בעיות שוטפות הדרושות תיאום בין השותפים.
 • תיאום התקצוב של מערך המכינות הקדם אקדמיות ותפעולו, במבט אחיד על כלל התקציב המיועד למכינות הקדם אקדמיות ממקורות ממשלתיים.

 

 

 • ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת היגוי הבינמשרדי למערך המכינות הקדם אקדמי כדלקמן:

 

תקנון ועדת היגוי (בינמשרדית) למכינות הקדם אקדמיות

א. כללי

א.1. מערך המכינות הקדם אקדמיות (להלן "המכינות )"הועבר לאחריות מל"ג/ות"ת החל משנה"ל תשע"ז, במסגרת רפורמה מקיפה, תכנונית, תקציבית, קדם אקדמית וניהולית.

א.2. מטרת המכינות הקדם אקדמיות הינה בניית גשר להשכלה גבוהה לאוכלוסיות הזקוקות להזדמנות שנייה.

א.3. ועדת ההיגוי הבינמשרדית תהיה אחראית על הנושאים התכנוניים והתקציביים במערך המכינות הקדם אקדמיות בכפוף למדיניות הכללית שהתוותה ות"ת/מל"ג, הכל כפי שיפורט להלן .

א.4. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות.

 

ב. מטרות ותפקידי ועדת ההיגוי הבינמשרדית

ועדת ההיגוי תפעל בהתאם למדיניות הכללית שתקבענה מל"ג/ות"ת ותדון בין היתר בנושאים הבאים:

ב.1. תמליץ לות"ת/מל"ג על אישור פתיחה וסגירה של מכינות, לאחר קבלת חוות דעת של ועדת המומחים העליונה (אשר מונתה ע"י המל"ג ואחראית על הנושאים הטרום אקדמיים במערך המכינות) ובהתייחס לרפורמה התכנונית שאושרה.

ב.2. קביעת הקריטריונים הסוציו-אקונומיים לזכאות לסיוע בשכר לימוד.

ב.3. פתרון בעיות שוטפות הדורשות תיאום בין השותפים.

ב.4. תיאום התקצוב של מערך המכינות ותפעולו, במבט על אחיד על כלל התקציב המיועד למכינות הקדם אקדמיות ממקורות ממשלתיים.  

 

ג. הרכב ועדת ההיגוי הבינמשרדית

ג.1. ועדת ההיגוי תורכב מנציגי המשרדים המתקצבים את המכינות הקדם אקדמיות ,בהם ארבעה נציגי מל"ג/ות"ת, נציג משרד החינוך, נציג הקרן לחיילים משוחררים (ונציג משרד האוצר לישיבות בהן יידון נושא תאום המשאבים).

ג.2. חברי ועדת ההיגוי יכהנו בועדה מתוקף תפקידם.

ג.3. ריכוז עבודת הוועדה ייעשה על ידי מרכזת המכינות הקדם אקדמיות באגף האקדמי במל"ג-ות"ת. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

ג.4. חברי ועדת ההיגוי ימונו בהתאם לנהלי מל"ג וות"ת.

 

 

ד. ישיבות וועדת ההיגוי הבין-משרדית

ד.1. ועדת ההיגוי תתכנס כארבע פעמים בשנה במועד שיקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי.

ד.2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר ועדת ההיגוי בהתייעצות עם הצוות המקצועי הרלבנטי במל"ג-ות"ת.

ד.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

ד.4. חבר ועדת ההיגוי יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר.

ד.5. קוורום לקיום ישיבת ועדת ההיגוי יהיה נוכחות של לפחות ארבעה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא נציג מינהל המל"ג את מקומו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

ד.6. החלטות ועדת ההיגוי תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה .

ד.7. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:

ד.7.1. הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה .

ד.7.2.  לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

ד.8. בכל ישיבה של ועדת ההיגוי יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדיון. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה ;לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול ,יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

ד.9.     כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם בידי יושב ראש ועדת ההיגוי     .

ד.10.    הוועדה תגיש לות"ת דו"ח שנתי, לידיעה, על פעילותה, שיכלול את סיכום ישיבות       הוועדה, פירוט אודות התקציבים שהוקצו, מידע על סוגיות מיוחדות לרבות שינויים נדרשים בתקנונים וכיוצ"ב.

ד.11.   ות"ת תבצע פיקוח ובקרה על עבודת הוועדה, לרבות נהלי עבודה, והקריטריונים והנימוקים לקבלת החלטותיה.

ה. מניעת חשש לניגוד עניינים

ה.1. חברי ועדת ההיגוי ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

ה.2. בסעיף זה –

ה.2.1. "עניין אישי "– לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ;

ה.2.2. "קרוב "– בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה ,דוד, דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ, וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

ה.3. חברי וועדת ההיגוי שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

ה.3.1. חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת, חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

ה.3.2. נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, רקטור;

ה.3.3. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ה.3.4. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ה.3.5.  בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים .

ה.4. חברי וועדת ההיגוי יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

ו. שמירה על סודיות

ו.1. חברי ועדת ההיגוי ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים ,פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.

 

 • ות"ת מחליטה לאשר את תקנון ועדת המומחים העליונה להעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת מל"ג כדלקמן:

 

תקנון ועדת המומחים העליונה להעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת/מל"ג

 א. כללי

א.1. בהחלטות ות"ת ומל"ג (מיום 24.4.16 ו – 9.8.16 בהתאמה), אושרה רפורמה מקיפה, טרום אקדמית, תכנונית, תקציבית וניהולית לפיה יועברו המכינות הקדם אקדמיות לאחריות על של מל"ג/ות"ת.

א.2. במסגרת רפורמה זו נקבע, בין היתר, כי האחריות הכוללת על מערך המכינות תעבור למל"ג ות"ת. מטרת התכנית הינה העברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת-מל"ג, מתוך מטרה לצמצם בהדרגה את המסלול הבגרותי ולהרחיב את המסלול הייעודי במכינות, וכמו כן ביצוע תהליך שיביא להכרה הדדית בין מוסדית במכינות .

א.3. יישום הרפורמה להעברת המכינות הקדם אקדמיות לאחריות ות"ת/מל"ג תחל לפעול בתשע"ח והיא תבוצע ע"י מינהל ות"ת/מל"ג באמצעות ועדת היגוי בינמישרדית – לנושאים תכנונים ותקציביים וכן באמצעות ועדת מומחים עליונה.

א.4. . תפקידה של ועדת המומחים העליונה לייעץ לות"ת ולמל"ג ולסייע לה לגבש מתווה למכינות הקדם אקדמיות תוך גיבוש תכנית לימודים אחידה.

א.5. הוועדה תפעל בהתאם להחלטות ות"ת ומל"ג הרלוונטיות.

 

ב. מטרות ותפקידי וועדת המומחים העליונה

ב.1. מעקב אחר יישום מדיניות והחלטות מל"ג-ות"ת במכינות הטרום אקדמיות, לרבות הכרה הדדית בין מוסדית, פרופיל הסגל האקדמי, קביעת סטנדרט לימודי למקצועות הליבה.

ב.2. אישור מסלולי לימוד במכינות.

ב.3.  דיון בבעיות שוטפות המתעוררות במכינות בהיבט הטרום אקדמי.

ב.4. בקרה על מערך המכינות מההיבט הטרום אקדמי.

ב.5. מתן חוות דעת לוועדת המומחים בנושאים שונים וביניהם פתיחה וסגירה של מכינות, לפי העניין והצורך.

ב.7. קידום מנגנון לקיום בחינות אחידות על ידי גופ/ים חיצוני/ים.

ג. הרכב וועדת המומחים העליונה

ג.1. וועדת המומחים העליונה תורכב מאנשי אקדמיה בתחומים שונים מהמוסדות השונים להשכלה גבוהה. הועדה תמנה לא פחות משישה חברים (לרבות יו"ר הועדה). הועדה תורכב מיושבי ראש הוועדות שתוקמנה לכל אחד מתחומי הלימוד (אנגלית, פיזיקה ,מתמטיקה, כימיה ומיומנות קריאה וכתיבה אקדמית.) כיו"ר הוועדה יכהן חבר מל"ג מכהן.

ג.2. ריכוז עבודת הועדה ייעשה על ידי מרכזת הנושא באגף האקדמי. אל דיוני הוועדה יוכלו להצטרף נציגים נוספים של מנהל מל"ג/ות"ת לפי העניין והצורך או מוזמנים אחרים לפי החלטת יו"ר הוועדה.

ג.3. חברי וועדת המומחים העליונה ימונו על ידי מליאת מל"ג.

 

ד. תקופת כהונה

ד.1. חברי הוועדה והיו"ר ימונו לתקופה של עד 3 (שלוש) שנים עם אפשרות הארכה לשלוש שנים נוספות.

ד.2. כהונתו של נציג ות"ת או נציג מל"ג בוועדה תלויה בתקופת חברותו בות"ת או במל"ג ,כך שתקופת כהונתו בוועדת המומחים העליונה תסתיים במועד סיום כהונתו במל"ג או בות"ת (לפי העניין).

ד.3. החלפת החברים תיעשה ככל הניתן בצורה מדורגת.

 

ה. ישיבות וועדת המומחים העליונה

ה.1. וועדת המומחים העליונה תתכנס בהתאם לנדרש במועד שיקבע ע"י יו"ר הוועדה.

ה.2. סדר יום הישיבה ייקבע ע"י יו"ר הוועדה בהתייעצות עם הצוות המקצועי במל"ג המרכז את עבודת הוועדה.

ה.3. סדר היום וכל החומר הנוגע לדיון יופצו לכל חברי הוועדה 6 ימים לפחות לפני מועד הישיבה.

ה.4. חבר ועדת המומחים העליונה יוכל להעלות הצעה לנושא לסדר היום, בהודעה ליו"ר 7 ימים לפחות לפני המועד שנקבע לישיבה.

ה.5. קוורום לקיום ישיבת וועדת המומחים העליונה יהיה נוכחות של לפחות שלושה חברים וביניהם יושב הראש; במקרים חריגים בהם נבצר מיושב ראש הוועדה להשתתף בישיבת הוועדה, לרבות במקרים של חשש לניגוד עניינים, ימלא אחד החברים האחרים את מקומו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לגרוע מהקוורום המינימלי הנדרש לקיום ישיבה לפי סעיף זה.

ה.6. החלטות וועדת המומחים העליונה תהיינה מנומקות ומבוססות ותתקבלנה בהצבעה ברוב קולות של החברים הנוכחים בישיבה .

ה.7. במקרים חריגים ודחופים וע"פ החלטת היו"ר שתנומק, ניתן יהיה לקבל החלטות בכתב באמצעות הדואר האלקטרוני, בהתקיים שני תנאים מצטברים אלו:

ה.7.1. הוועדה קיימה דיון בנושא במסגרת ישיבה, או באמצעים אלקטרונים המאפשרים דיון מקביל של כל חברי הוועדה .

ה.7.2.  לא הייתה התנגדות של מי מהחברים לקבלת ההחלטה באופן זה.

ה.8. בכל ישיבה של וועדת המומחים העליונה יירשם פרוטוקול ובו עיקרי הדברים והדעות שנאמרו בישיבה. העתק הפרוטוקול יישלח לכל חברי הוועדה לפני מועד הישיבה הבאה, לאחר שאושר על ידי יו"ר הוועדה; לא הגיש חבר הוועדה הערה לפרוטוקול בתוך שלושה ימים מיום שליחתו, יוגש הפרוטוקול לאישור; הגיש חבר הוועדה הערה כאמור והציע בה תיקון לפרוטוקול, יקרא אותו היושב ראש בראשית הישיבה ובאין הסכמה לתיקון המוצע, יוכרע בו בהצבעה ללא דיון.

ה.9. הוועדה תגיש למל"ג דו"ח שנתי, לידיעה, על פעילותה, שיכלול את סיכום ישיבות הוועדה, פירוט אודות ההמלצות המתגבשות, מידע על סוגיות מיוחדות לרבות שינויים נדרשים בתקנונים וכיוצ"ב.

ה.10. כל פרוטוקול והחלטה, ייחתם ביד יושב ראש וועדת המומחים העליונה.

ו. מניעת חשש לניגוד עניינים

ו.1.     חברי וועדת המומחים העליונה ימנעו מכל פעולה שיש בה חשש לניגוד עניינים בין מילוי תפקידם בוועדה לבין מילוי תפקידיהם האחרים, או לבין ענייניהם האישיים וימנעו מטיפול במסגרת תפקידם בוועדה בנושאים שבהם מעורבים גורמים אשר נמצאים עימם בקשר אישי או עסקי;

ו.2.       בסעיף זה –

ו.2.1. "עניין אישי "– לרבות עניין אישי של קרובו או עניין של גוף שהחבר או קרובו מנהלים או עובדים בתפקיד ניהולי בו, או עניין של גוף שיש לכל אחד מהם חלק בהון המניות שלו, בזכות לקבל רווחים, בזכות למנות מנהל או בזכות הצבעה ;

ו.2.2. "קרוב "– בן זוג, הורה, בן, בת ובני זוגם, אח או אחות וילדיהם, גיס, גיסה, דוד ,דודה, חותן, חותנת, חם, חמות, חתן, כלה, נכד או נכדה, לרבות חורג או מאומץ ,וכן אדם אחר הסמוך על שולחנו של חבר.

 

ו.3.       חברי וועדת המומחים העליונה שהינם חברי סגל במוסד להשכלה גבוהה ימנעו מטיפול ולא ישתתפו בדיון ובהצבעה בנושאים הנוגעים למוסדות להשכלה גבוהה בהם הם מועסקים או פועלים, ולא יהיו אחד מבעלי התפקידים שלהלן, או תפקידים הדומים מהותית לתפקידים אלו, במוסד להשכלה גבוהה:

ו.3.1. חבר הועד הפועל, חבר הוועד המנהל, חבר הדירקטוריון, חבר הוועדה המתמדת ,חבר וועדת הקבע וכיו"ב;

ו.3.2.  נשיא, סגן נשיא, משנה לנשיא, מנכ"ל, קטור;

ו.3.3. דיקן פקולטה, דיקן מכללה וסגניהם, דיקן סטודנטים, מנהל בית ספר, ראש בית ספר, למעט בית ספר שהינו חלק מפקולטה ומעמדו כשל חוג במוסד;

ו.3.4. בעלי תפקידים בגוף אשר לו סמכויות מקבילות של אסיפה כללית של עמותה או חברה לתועלת הציבור;

ו.3.5. בעלי תפקידים ניהוליים הכפופים ישירות למנכ"ל כמו ראש אגף כספים .

 

ו.4. חברי וועדת המומחים העליונה יחתמו על התחייבות להימנע מניגוד עניינים.

ז.   חברי וועדת המומחים העליונה ימנעו ממסירת מידע אודות דיוני הוועדה, לרבות מסירת מסמכים, פרוטוקולים, החלטות ועוד, ויחתמו על הסדר מתאים; המידע יימסר באמצעות מינהל המועצה להשכלה גבוהה בלבד.