10/06/14

המכללה האקדמית אחוה – השלמת האישור העקרוני לתוכנית הפיתוח האקדמי

האקדמי של המכללה האקדמית אחוה, ואישרה את המלצותיה של ות"ת בנושא, המפורטות בהמשך.

יודגש כי התוכניות שקיבלו המלצה חיובית, מאושרות להגשה בכפוף לעמידתן בכל הכללים וההחלטות הרלוונטיות שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג.

כמו-כן,התוכניות שקיבלו המלצה חיובית, מאושרות להגשה בכפוף לעמידה בכל התנאים שנקבעו ע"י ות"ת ומל"ג לאיחוד המכללה להוראה עם המכללה האקדמית אחוה.

לאור הארכה שניתנה למוסד בהגשת התוכנית הרב-שנתית, רואה המל"ג לנכון להאריך את מועד הגשת התוכניות המלאות עד תחילת תשע"ז.

המועצה להשכלה גבוהה  אימצה את המלצות ות"ת, והחליטה כלהלן:

  1. תוכנית לתואר שני במינהל מערכות חינוך (עם תזה) – מאושרת להגשה
  2. תוכנית לתואר מוסמך בהוראה M.Teach במסלול העל-יסודי – מאושרת להגשה
  3. תוכנית לתואר שני בייעוץ חינוכי – מאושרת להגשה ומוצע למכללה לבקש חוות דעת אודות התוכנית מאגף השירות הפסיכולוגי הייעוצי במשרד החינוך
  4. תוכנית לתואר בוגר בהוראה B.Ed. בהוראת שפה וספרות ערבית לביה"ס היסודי והעל יסודי למגזר הבדואי – ההמלצה של משרד החינוך היא להגיש תוכנית חד-חוגית ורב-גילאית אשר תכשיר להוראת השפה והספרות הערבית בכיתות א' – י' – מאושרת להגשה
  5. תוכנית לתואר מוסמך בחינוך – M.Ed. בהוראת מדעי הרוח בעידן הדיגיטלי – מאושר להגשה
  6. תוכנית לתואר ראשון בריפוי בעיסוק – התוכנית אינה מאושרת להגשה
  7. תוכניות לפתיחה לאחר שנה"ל תשע"ו – כלכלה ומינהל עסקים, מדידה והערכה חינוכית וחינוך אזרחי – תוכניות אלה ידונו במסגרת התוכנית הרב-שנתית הבאה
  8. תוכניות בלימודי שיקום בקהילה ובפסיכולוגיה ולימודי משפחה – התוכניות אינן מאושרות להגשה במסגרת התוכנית הרב-שנתית הנוכחית