19/10/21

המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל – חריגה מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות

בישיבתה ביום י"ג בחשון תשפ"ב (19.10.2021) דנה המועצה להשכלה גבוהה בהמלצת ועדת המשנה לפיקוח ואכיפה מישיבתה ביום 17.8.2021 בעניין חריגות המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל מההנחיות התאגידיות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות והחלטת המל"ג על הניהול האקדמי. החריגות הן כלהלן:

1. משך כהונת יו"ר הוועד המנהל של המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל, עו"ד זאכי כמאל, עולה על 12 שנים.

2. עו"ד זאכי כמאל מכהן במקביל כיו"ר הוועד המנהל וגם כיו"ר האסיפה הכללית.

3. בנוסף, עו"ד כמאל מכנה עצמו במכתבים מטעם המכללה כנשיא המכללה, למרות שהוא אינו יכול לשאת בתפקיד זה מאחר שאינו פרופסור כנדרש בהנחיות המל"ג, וזאת למרות בקשות חוזרות ונשנות מטעם המל"ג כי יפסיק לכנות את עצמו נשיא המכללה.

לאחר שעיינה בתכתובות הרבות עם הנהלת המכללה ולאחר שוועדת המשנה שמעה את נציגי המכללה, פרופ׳ רנדה עבאס ועו״ד זאכי כמאל, מחליטה המל"ג כלהלן:

1. לראות בחומרה רבה את חריגות המכללה האקדמית הערבית לחינוך בישראל מההנחיות התאגידיות וההחלטה על הניהול האקדמי.

2. יודגש כי המכללה קיבלה מספר התראות על ההפרות והתחייבה מספר פעמים לתיקונן, אך לא עשתה כן עד היום.

3. לאור האמור המל"ג מחליטה לאפשר למכללה תקופת זמן אחרונה עד ליום 31.12.2021 לאיתור ומינוי יו"ר ועד מנהל בהתאם להנחיות התאגידיות המעודכנות למוסדות להשכלה גבוהה שאינם אוניברסיטאות.

4. נוכח חומרת החריגות ונוכח העובדה כי למכללה חריגה קודמת אשר נדונה בפני הוועדה לפיקוח ואכיפה, במידה והמכללה לא תמנה יו"ר ועד מנהל בהתאם להחלטות המל"ג עד ליום 31.12.2021 - יופסק רישום סטודנטים לשנת הלימודים תשפ"ג וזאת עד שהמכללה תעמוד בהחלטות המל"ג.

5. המועצה מבקשת לקבל התחייבות בחתימתו של עו"ד זאכי כמאל כי יחדל באופן מיידי מלכנות עצמו כנשיא.