08/09/15

"המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין"

בישיבתה ביום כ"ד באלול תשע"ה (8.9.2015) החליטה המועצה להשכלה גבוהה כלהלן:

  1. המל"ג רשמה בפניה את הודעת מכללת אורט הרמלין, באמצעות נשיאה, פרופסור גדי גולן, מיום 19.8.2015, לפיה בתום חודש אוגוסט 2015 תסתיים ההעסקה של הסגל הבכיר במכללה.
  2. די באמור על מנת לקבוע כי התייתר הצורך לבחון ולשקול את האפשרות להארכה נוספת של ההיתר מכוחו פעלה המכללה עד כה. עוד יצוין כי המכללה נמנעה מלספק פרטים הכרחיים שונים, שנתבקשה לספק, לצורך שקילת האפשרות להמשך פעילותה. המל"ג רושמת אפוא בפניה את תפוגת ההיתר.

בנסיבות אלה, ובהמשך להחלטתה מיום 10.2.2015, מאפשרת המל"ג את הפעלת רשת הביטחון גם עבור הסטודנטים שסיימו לימודיהם במוסד.