03/03/15

המכללה האקדמית להנדסה אורט הרמלין – בעקבות בקשת המוסד להארכת ההיתר עד למיצוי תהליכי הערר

בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 10.2.15 בנושא היתר המכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין, פנתה המכללה לשר החינוך ביום 15.2.2015 לצורך הגשת ערר על החלטה זו. במקביל פנתה המכללה למועצה בבקשה להארכה "טכנית" של תוקף ההיתר וזאת עד להכרעת הממשלה בערר.

נוכח סיום תקופת תוקפו של ההיתר ביום 22 לפברואר 2015, קודם שניתן היה לקבל החלטות בבקשות אלה,  הגישה המכללה לבית המשפט העליון עתירה שבה מבוקשת הארכת ההיתר על-ידי המועצה להשכלה גבוהה, עד להכרעת הממשלה בערר וכן התבקש מבית המשפט העליון מתן צו ארעי להקפאת החלטתה של המועצה מיום 10.2.15. ביום 18.2.2015 ניתן צו ארעי המורה על הקפאת החלטתה של המועצה בדבר ביטול תוקפו של ההיתר וזאת עד להחלטת ביהמ"ש בבקשה למתן צו ביניים. כן הוחלט כי על המועצה להגיש תגובה מקדמית לעתירה ולבקשה לצו הביניים עד ליום 4.3.2015. בד בבד הורה בית המשפט למכללה, כי עליה להבהיר לתלמידיה, אשר נרשמו ללימודים בסמסטר ב' של שנת לימודים זו, כי אין בהחלטה כדי להבטיח את המשך לימודיהם במכללה במהלך כל תקופת הסמסטר, והדבר תלוי בתוצאות העתירה.

בהמשך לאמור, דנה המועצה ביום י"ב באדר תשע"ה (3.3.2015) בבקשה שבנדון והיא מחליטה כדלקמן:

  1. המועצה שבה ועומדת על עמדתה, כי על מנת שניתן יהיה לדון מהותית בהארכת ההיתר שניתן למכללה, על המכללה לעמוד בכל התנאים הנדרשים מכוח החוק והכללים להבטחת תקינות פעילותה, איתנותה הפיננסית, עצמאותה האקדמית והמנהלית ורמתה המדעית והאקדמית הנאותה, כמפורט בהחלטותיה ובמכתבים שנשלחו למכללה. בנוסף, ולמען הסר ספק, דוחה המועצה מכל וכל את הטענות ואי הדיוקים שנכללו במסגרת העתירה והערר.
  2. על אף האמור, ורק על מנת לאפשר למכללה את קיום הליך הערר, תוקף ההיתר שניתן למכללה יוארך "טכנית" עד ליום 31.5.15, או עד להשלמת הליכי הערר לפי סעיף 21ו, לפי המוקדם. ככל שלא יושלמו הליכי הערר עד ליום 31.5.2015, המועצה תשוב ותבחן את הארכתו, ככל שיידרש לצורך הליכי הערר לפי סעיף 21ו, על רקע ההתפתחויות שיחולו, כאשר העיקרון העומד לנגד עיני המועצה הוא מתן אפשרות למצות את הליך הערר. ככל שמסיבה כלשהי תתקבל החלטה אחרת, תינתן הודעה למכללה זמן סביר מראש על מנת לאפשר לה לפנות לערכאות השיפוטיות בקשר להחלטה שתתקבל.
  3. יודגש, כי משמעותה של החלטה זו היא המשך פעולתה של המכללה בהתאם להיתר ולתנאים שנקבעו לגביו בהחלטות המועצה שקדמו להחלטתה מיום 10.2.2015, ואין בה כדי להבטיח את המשך הלימודים של הסטודנטים עד סוף סמסטר ב'. כמו כן, מבקשת המועצה להדגיש כי עניינו של הערר הוא באי הארכת ההיתר של המכללה, בלבד, ואין המדובר בהליך למתן הכרה במוסד בהתאם לסעיף 9 לחוק המל"ג וכן אין המדובר בהליך להסמכת המכללה להעניק תואר בהתאם לסעיף 23 לחוק.

 

  1. עוד מבקשת המועצה להבהיר, כי בהתאם לדרישותיה כתנאי למתן ההיתר לפעולת המוסד, ולטובת ציבור הסטודנטים, הציגה המכללה רשת בטחון במכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. רשת בטחון זו עומדת, ותוסיף לעמוד, לטובת הסטודנטים במכללה, כחלק מתנאי ההיתר של המכללה, ובהתאם לתנאים הקבועים על ידי המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה.
  2. לצד רשת הביטחון המוזכרת בסעיף 4, פעלה המועצה, ערב קבלת החלטתה ב- 10.2.2015, לסייע במציאת הסדרים נוספים לרשת הביטחון שהציגה המכללה במוסדות אחרים מוכרים להשכלה גבוהה, כפי שפורט גם בהחלטתה כאמור. כל זאת, לפנים משורת הדין, ומתוך דאגה ואחריות לעתיד הסטודנטים ומתוך רצון להקטין את אי הוודאות בה הם מצויים. מטבעם של הסדרים מעין אלה הם  רלבנטיים לתחילת סמסטר ב' הנוכחי בלבד, ולא יאוחר משבועיים ממועד פתיחת הסמסטר בכל מוסד. ככל שתמצא לנכון, ועל רקע ההתפתחויות שיחולו, תהיה המועצה רשאית לשקול בהמשך את האפשרות לסייע במציאת הסדרים ייחודיים אחרים, נוסף על רשת הביטחון הכלולה בסעיף 4 לעיל.

המועצה מצפה מן המכללה להבהיר לסטודנטים את משמעות החלטתה וההארכה "הטכנית" כמפורט בהחלטתה זו, על כל היבטיה.