10/02/15

המכללה האקדמית להנדסה , אורט הרמלין נתניה – היתר

בהמשך להחלטת המועצה להשכלה גבוהה מיום 20.1.15 בנושא היתר והכרה במכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין, למכתב שנשלח למוסד ביום 22.1.15 ולהתייחסות המוסד אליו מיום 9.2.15, לכלל החומרים שהובאו בפניה, להמלצות ות"ת, ובהמשך להמלצת ועדת המשנה להכרה, הסמכה ורישוי מהיום, דנה המועצה להשכלה גבוהה בנושא אפשרות הארכת ההיתר למוסד ולהלן החלטתה:

 1. המועצה שבה על עמדתה, לפיה על מנת שניתן יהיה להאריך את ההיתר שניתן למוסד, עליו לעמוד בתנאים הנדרשים מכוח החוק והכללים להבטחת רמתו המדעית והאקדמית הנאותה ועצמאותו האקדמית והמנהלית, תנאים שפורטו בהחלטות הקודמות של המועצה בעניינו של המוסד ובמכתב שהועבר אליו ביום 22.1.15 ובפגישות עמו.
 2. בניגוד למצג אותו הציג המוסד למועצה לצורך קבלת היתר לפתיחתו, מכתבו של המוסד מאתמול מוכיח, כי קיומו של המוסד תלוי באופן מלא באורט ישראל, לרבות בכך שאין למוסד מערכת פיננסית עצמאית, אין הוא משלם שכר לעובדיו באופן עצמאי, והוא תלוי פיננסית באופן מהותי באורט ישראל. לתוצרי מצב זה השלכות גם על תוכניות הלימודים והיקף הסגל האקדמי של המוסד.
 3. בכל המישורים אותם בדקה המועצה נמצא, כי קיים חוסר הלימה מהותי בין המצגים שהציג המוסד בעת הגשת בקשותיו להיתר ולפתיחת תוכניות הלימודים, לבין המצב המתקיים בו בפועל. פער זה נמצא הן בהתייחס להיבטים הפיננסיים והתאגידיים בהתנהלותו של המוסד והן בהתייחס לתוכניות הלימודים ולסגל האקדמי והוא מלמד על התנהלות בעייתית של המוסד לאורך זמן.
 4. המועצה שבה על החלטתה, לאור חוות הדעת האקדמיות והמלצות ות"ת, כי המוסד אינו עומד ברמה אקדמית נאותה, אינו בעל איתנות פיננסית, ואינו בעל עצמאות מינהלית מספקת, וכי לאור הנתונים שהובאו בפניה היא לא השתכנעה כי קיים סיכוי סביר לכך שהמוסד יגיע בתוך זמן סביר לרמה אקדמית אשר תצדיק הכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה.
 5. עוד יובהר, כי לאור מצבו של המוסד בהיבטים הפיננסי והמשפטי-תאגידי, כפי שיפורט להלן, המעיב על עצמאותו ופעילותו התקינה של המוסד, ובהתאם להחלטתה הקודמת, המועצה לא מצאה לנכון לשקול את בקשת המוסד לבחון מחדש את ההיבטים האקדמיים עתה.
 6. יצוין, כי בפני המועצה הובאו המלצות ועדות המשנה ביחס לשתי התוכניות שנבדקו ע"י ועדות מקצועיות, בהנדסת מכונות ובהנדסה רפואית. בשתי התוכניות המליצו הועדות הבודקות המלצה שלילית שלא להעניק בהן הסמכה, וועדת המשנה אימצה ההמלצות פה אחד. במיוחד רואה המועצה לנכון להדגיש כי מהנתונים שהובאו בפניה עולה ביקורת על יכולת המוסד להציג סגל בהיקף ובאיכות נאותים, כי התשתיות הפיזיות אינן מספקות וכי רמת הפרויקטים במוסד נמוכה. אף בכל הנוגע לתנאי הקבלה של הסטודנטים חרג המוסד מהתנאים שהוצהר עליהם עם פתיחתו, באופן המטיל אף הוא צל כבד על רמתו האקדמית של המוסד.
 7. בהתייחס לדרישות במישור המשפטי-תאגידי, שהוצגו בפני המוסד מספר פעמים לרבות במכתב אליו מיום 22.1.15, המוסד הציג מתווה לעמידה בהסדר דומה לזה שנקבע בעניינה של המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה. גם ככל שהיה מאושר הסדר כאמור (אשר לצורך דיון בכך התבקש המוסד להעביר נימוקיו, דבר שלא נעשה), עדיין היו נדרשות השלמות ובמיוחד הצגת מכתבי התפטרות של חברי המוסדות המנהלים, כפי שנדרש טרם דיון המועצה בעניין. בפני המועצה לא הובאו נימוקים מספקים כלשהם בדבר אי-ביצוע הצעדים המתחייבים במישור המשפטי – תאגידי.
 8. המועצה מאמצת את עמדת ות"ת ורואה בדרישות שפורטו במכתב מיום 22.1.15 תנאי סף מינימליים, אשר ללא קיומם המלא לא תובטחנה איתנותו הפיננסית של המוסד ועצמאותו האקדמית והמנהלית.
 9. באשר למישור האיתנות הפיננסית, בעת הקמת המוסד ויחד עם האמנה שנכרתה בינו לבין אורט ישראל העביר המוסד לבדיקת מל"ג וות"ת הצהרות ואומדנים בדבר מצבו הפיננסי והתקציבי הצפוי. על בסיס מצגים אלה החליטה המל"ג לתת היתר לפתיחת המוסד ולאשר האמנה. הצהרות אלה כללו, בין היתר, נתונים לפיהם הכנסות עצמיות ובפרט משכר לימוד יהוו את מרבית תקציבו השנתי של המוסד, אשר יושלם באמצעות הלוואה שייקח המוסד מאורט ישראל ואשר תהווה שיעור קטן יחסית מתקציב פעילותה השנתי השוטף.
 10. בפועל, גבה המוסד שכ"ל נמוך משמעותית ביחס לשכר הלימוד עליו הצהיר במסגרת המתווה התקציבי שהגיש, ומנגד לא גייס מקורות עצמיים או תרומות אחרות, ובכך הגדיל באופן דרמטי את היקף ההלוואה שהוא לוקח מאורט ישראל והנרשמת בדוחותיו הכספיים כגירעון שוטף (בהיקף של כשלושת רבעי ממחזור פעילותו השנתי). עד כה נצבר כבר גרעון שוטף בסכום כולל של כ- 50 מיליון ₪ (פי חמישה ממחזור הפעילות השנתי של המכללה).
 11. מצב דברים זה ללא ספק משנה באופן קיצוני את הנחות היסוד על בסיסן נבחנה האיתנות הפיננסית של המוסד ומעיב קשות על איתנותו הפיננסית, הן בטווח המידי והן בטווח הארוך. למעשה התמונה המצטיירת מהנתונים הפיננסיים שהובאו בפני המל"ג מלמדת על העדר יכולת מינימאלית של המוסד לפעול באופן עצמאי ולהשקיע בפיתוחו הפיזי והאקדמי לאורך זמן, כנדרש וכמצופה ממוסד להשכלה גבוהה.
 12. בנסיבות אלה בעצם העובדה כי הוסכם בין אורט ישראל לבין המוסד כי המוסד יידרש לפרוע את ההלוואה רק היה ויעמוד במבחני רווח ויכולת פירעון, אין די כדי להסיר את החשש מפני התלות המוחלטת של קיום המוסד באורט ישראל וברצונה הטוב, דבר המביא לפגיעה חמורה בעצמאותו של המוסד.
 13. מאחר שמל"ג וות"ת אינן מסדירות את גובה שכ"ל במוסד לא מתוקצב אך חייבות להבטיח את איתנותו הפיננסית של המוסד לאורך זמן, כדי להגן על עצמאותו של המוסד וכדי להגן על ציבור הסטודנטים, הייתה המועצה מוכנה לשקול פתרונות פרקטיים שונים שיאפשרו למוסד להנהיג חלופות לגביית שכר לימוד עליו הצהיר עם הקמתו ושעליו התבססה החלטת המל"ג להתיר את פתיחת המוסד.
 14. כך למשל, הוצע כי חלק מהסכום שהעבירה ומעבירה אורט ישראל למוסד יינתן כמענק או מלגות לסטודנטים, ולא כהלוואה למוסד. הצעה זו לא התקבלה (לפי הצהרת המוסד) ע״י אורט ישראל. בד בבד חזר המוסד והבהיר כי אינו מוכן לעמוד במתווה התקציבי אותו הגיש ביחס לשכר הלימוד, ולא הציג מטעמו חלופה אחרת סדורה וממוסמכת לשינוי המצב. בהקשר זה יצוין כי בגוף מכתבו טען המוסד כי הוא מתנגד לאפשרות להעלאת שכר הלימוד לרמה עליה הצהיר עם פתיחתו. מנגד, לצד המכתב, הגיש המוסד טבלאות תקציביות הכוללות סתירות פנימיות, ללא גיבוי להנחותיהן ובסתירה למצגים שהציג המוסד במסגרת המגעים שהתקיימו עמו. למען הסר ספק מובהר כי המשך פעילותו של המוסד מחייב שינוי מהותי ומיידי בעצמאותו הפיננסית.
 15. כמו כן, ובמטרה למנוע מצב בו אורט ישראל תוכל להחליט באופן בלעדי וחד צדדי על סגירת המוסד, וזאת לאור התלות הפיננסית המוחלטת כמעט של המוסד שנוצרה באורט ישראל ואשר אינה מתיישבת עם הצהרות המוסד בעת פתיחתו, הציעה המל"ג כי במידה שאורט ישראל תחליט בעתיד להפסיק את הזרמת הכספים למוסד, ייקבע מראש כי היא תמחל למוסד על החוב שיצטבר עד אותה עת, כך שהמוסד יוכל לנסות ולפנות לגורמים אחרים שיתמכו בהמשך פעילותו (אשר ברור כי לא יהיו מוכנים להיכנס מראש למוסד אשר מעבר לגרעונו השוטף הותיר חוב צבור של עשרות רבות של מליוני ₪). לטענת המוסד, גם הצעה זו לא התקבלה ע"י אורט ישראל.
 16. עוד יצוין, כי במכתבו של המוסד מיום 9.2.15 הבהיר המוסד כי חלק מהותי מהדרישות שהוצגו במכתבו של מיום 22.1.15 אינן מקובלות עליו ו/או על אורט ישראל. זאת, ביחוד בכל הנוגע  לתנאים שפורטו במכתב מיום 22.1.2015 בסעיפים הבאים: ב 6 (מחילת אורט ישראל על החוב במקרה של הפסקת תמיכתה) ,ג 2 ו-ג5 (מקורות הכנסה עצמאיים של המוסד מעבר להלוואה), וכן ד5 (התאמות ברישומי החוב ביחס למתווה התקציבי עליו הצהירה המכללה בעת פתיחתה). כמו כן המוסד לא ביצע צעדים אשר נדרש ויכול היה כבר לבצעם בפועל כגון הגשת מכתבי התפטרות של חברים הנדרשים לסיים כהונתם במוסדות המנהלים. בנוסף המוסד לא הציג כל התחייבות כתובה מאת אורט ישראל כפי שהתבקש, ואף לא עמד בדרישה המפורשת לפיה מחויבויות המוסד יועברו גם בחתימת יו"ר חבר הנאמנים של המוסד.
 17. נוכח כל האמור מחליטה המועצהכי אין מקום לשינוי החלטתה הקודמת מיום 20.1.2015, וכי המוסד אינו עומד בתנאים בהם ניתן להאריך את תוקף ההיתר שניתן לו בלי שיעמוד באופן מלא בדרישות שפורטו במכתב מיום 22.1.15.
 18. על כן אין המועצה יכולה להחליט במצב זה על הארכת ההיתר למוסד והוא יפוג ביום 21.2.15. במידה שעד למועד זה, יתקבלו כל ההתחייבויות וההצהרות הנדרשות בהתאם למכתב מיום 22.1.15, שנועדו להבטיח את איתנותו ועצמאותו של המוסד, וכן יבוצעו פעולות הלכה למעשה ליישום הדרישות האמורות, ובמיוחד הדרישות המפורטות בסעיף 16לעיל, תדון המועצה בנושא.
 19. עוד המועצה מדגישה, כי לאור ההתראות הקודמות שניתנו למוסד, החל מחודש ספטמבר 2014, היא אינה רואה מקום להאריך את מועד ההיתר מעבר ל-21.2.15. בהקשר זה יודגש כי עמידה בדרישות שפורטו במכתב המוסד 22.1.15 אינה מחייבת פרק זמן משמעותי נוסף כלשהו שכן מדובר בקבלת החלטות לכאן או לכאן. על כן, סבורה המועצה כי הארכה נוספת של ההיתר, בלי שיתקיימו הדרישות האמורות, תגרום נזק לסטודנטים שימשיכו להשליך זמנם וכספם לריק, בתוכניות ללא עתיד, זאת במיוחד לאור רשתות הביטחון הראויות שנמצאו עבורם כמפורט להלן.
 20. לאור נימוקים אלה, ובשילובם, ובמיוחד מתוך דאגה ואחריות לעתיד הסטודנטים, ומתוך רצון להקטין את אי הוודאות בה מצויים הסטודנטים, בהתאם לסעיף 5  בהחלטת המועצה הקודמת, רושמת המועצה בפניה כי בנוסף לרשת הביטחון המקורית שהציג המוסד עם הקמתו, המבוססת על המכללה האקדמית להנדסה אורט בראודה, התקבלו התחייבויות בכתב משלושה מוסדות נוספים לקליטת הסטודנטים בתוכניות השונות כמפורט להלן: המכללה האקדמית להנדסה ת"א (אפקה) – הסכמה לקליטה בשלושת המסלולים הנדסת מכונות, הנדסה רפואית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה, לרבות קיום מסלולים ללימודי ערב; המרכז האקדמי רופין – הסכמה לקליטה בשני המסלולים הנדסה רפואית והנדסת חשמל ואלקטרוניקה; אוניברסיטת אריאל – הסכמה לקליטה בשלושת המסלולים הנדסת מכונות, הנדסת חשמל ואלקטרוניקה והמסלול להנדסה ביו-רפואית,  לרבות קיום מסלולים ללימודי ערב. פירוט מלא של אפשרויות הקליטה כאמור יפורסמו לסטודנטים גם באתר האינטרנט של המועצה. בנושא זה יתקיים מעקב משותף לליווי הפתרונות לסטודנטים של הצוות המקצועי במועצה יחד עם נציגי התאחדות הסטודנטים.
 21. כמו כן מבקשת המועצה לקיים דיון בנושא מסלולי לימוד המותאמים לאנשים עובדים.