19/05/15

המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין

בישיבתה ביום א' בסיון תשע"ה (19.5.2015) קיבלה המועצה להשכלה גבוהה דיווח אודות הדיון ופסק הדין בבג"ץ 1226/15. בהמשך להחלטותיה בנושא ובפרט להחלטה מיום 20.1.2015 ובמכלול הנסיבות, מחליטה המועצה כי ההארכה הטכנית של תוקף ההיתר עד 5.6.2015, תכלול גם את האפשרות לעריכת המבחנים לצורך השלמת סמסטר ב' (מועד א' וב').

לאור מינוי שר החינוך ויו"ר המל"ג, המועצה מבקשת לפעול להשלמת הליכי הערר, בהקדם האפשרי. המועצה תשוב ותבחן את הנושא ככל שיידרש בהתאם לעקרונות שנקבעו בהחלטתה מיום 3.3.15.

כמו כן, המועצה מדגישה כי על המכללה לתקן לאלתר את פרסומיה באתר האינטרנט שלה מהם עלול להשתמע שהיא מוסמכת להעניק תארים.