14/01/15

המכללה האקדמית להנדסה וטכנולוגיה אורט הרמלין נתניה – הארכת היתר והכרה

ות"ת דנה בנושא היתר והכרה במכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין. בהתאם לחוות הדעת שהובאו בפניה ולאחר שקבלה דיווח בנושא  ושמעה את נציגי המוסד, מחליטה ות"ת  להמליץ למל"ג  כדלהלן:

 1. לאור חוות הדעת שהובאו בפניה במישור הפיננסי והתאגידי-משפטי, ולאור הבהרות שקבלה בעניין תכניות הלימודים לתואר ראשון בהנדסת מכונות ולתואר ראשון בהנדסה רפואית, נוכחה ות"ת כי המוסד אינו עומד בדרישות להכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה, בתחומים הרלוונטיים לבדיקתה ולרבות שהוא אינו בעל איתנות פיננסית ועצמאות מנהלית מהנימוקים שלהלן:
  א. המוסד צבר עד כה גרעון משמעותי בהיקף של כ- 50 מיליון ₪ בדוחותיו הכספיים ולפי דיווחיו צפוי גרעון זה לגדול בעשרות מיליוני ₪ נוספים בשנים הקרובות, תוך שהמוסד מותיר גרעון שוטף של כ-7-9 מיליון ₪ לשנה המהווה 70% ויותר ממחזור הפעילות.

  ב. בפניות שנערכו למוסד בחודשים האחרונים ובשימוע שנערך למוסד בפני מליאת ות"ת, בתגובה לשאלה כיצד מתכוון המוסד להתקיים ולאזן עצמו תקציבית בסופו של דבר, מתוך הבנה כי לא סביר שניתן יהיה לקבל הלוואות למימון הגרעון לטווח ארוך, ענה נשיא המוסד כי הוא מצפה שות"ת תתקצב בסופו של דבר את המוסד מתקציבי המדינה. ציפייה זו הינה בניגוד מוחלט להצהרת המוסד בעת פתיחתו על כוונתו להתקיים ללא קבלת תקציב באופן ישיר או עקיף מהמדינה. תנאי זה היה תנאי בסיסי בהחלטה על הקמת המוסד שכן מדיניות ות"ת הייתה ונשארה שאין צורך תכנוני בהקמתו לאור קיומם של מוסדות מתוקצבים אחרים המקיימים לימודי הנדסה בתחומים בהם פועל המוסד ובאותו אזור (המרכז האקדמי רופין, אפקה המכללה האקדמית להנדסה תל-אביב וכו').

  ג. בדיווחים והצהרות המוסד שנמסרו למל"ג וות"ת לקראת פתיחתו, הצהיר המוסד כי יגבה שכ"ל בגובה של 25 אלף ₪, כאשר בפועל גבה שכ"ל בגובה 8-10 אלף ₪. שינוי זה הביא להגדלת הגרעון שנצבר והיקף ההלוואה שנדרש המוסד לקחת לצורך מימון פעילותו, ובפרט שינה באופן מהותי את היחס שבין מקורות מימון עצמאיים שעומדים לרשות המוסד לבין גרעון שממומן על בסיס הלוואה מגורם יחיד- רשת אורט ישראל (הנתמכת ברוב רובו של תקציבה מתקציב המדינה). שינוי זה הנובע כאמור גם ובעיקר מחריגה מהתנאים עליהם הצהיר המוסד בעת פתיחתו, מעיב קשות הן על היציבות הפיננסית של המוסד והן פוגעת בעצמאותו.

  ד. מדיווחי המוסד עולה כי במצב הקיים גם פתיחת תכניות לימוד חדשות, אשר אולי יגדילו את מספר הסטודנטים במוסד, תביא במקביל להגדלה נוספת ומשמעותית של הגרעון השוטף והצבור של המוסד.

  ה. מדיווחי המוסד וכפי שעלה בשימוע שנערך לו עולה כי המוסד נסמך באופן נרחב על התשתיות הכלכליות והפיננסיות של רשת אורט ישראל גם מעבר לעניין מימון הגרעון באמצעות הלוואה. כך לדוגמה למוסד אין מערכת הנה"ח עצמאית וגם בכך הוא נסמך לחלוטין על מערכת השכר של אורט ישראל, וניכר שחלק מתקציבי המוסד אף אינם מתנהלים כלל בחשבון בנק נפרד אלא בחשבונות הבנק של אורט ישראל.

  ו. המוסד אינו עומד בהנחיות התאגידיות-משפטיות ואינו בעל עצמאות מנהלית מספקת ולא פעל לתיקון תקנונו ורשימת חברי מוסדותיו המנהלים.

  על כן, אין מקום להכיר במכללה האקדמית להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין כמוסד להשכלה גבוהה.

 2. לאור חוות הדעת ולאחר שמיעת המוסד נוכחה ות"ת, כי גם הארכת תוקפו של ההיתר לא תביא לעמידת המוסד בקריטריונים הנדרשים להכרה בו כמוסד להשכלה גבוהה. המוסד אינו יכול להתקיים פיננסית ללא תלות מלאה, הולכת וגדלה בהיקפה, ברשת אורט ישראל, אשר מעורבותו כאמור גם במוסדות המנהלים של המוסד בצורה ניכרת וחריגה.
 3. בכל מקרה, הן לאור כל האמור לעיל והן מההיבטים האקדמיים, ממליצה ות"ת למל"ג להאריך את תוקף ההיתר רק לתאריך ה 21.2.15, על מנת לאפשר לסטודנטים שהחלו את לימודיהם במכללה לסיים את סמסטר א' של שנה"ל תשע"ה, אך ללא רישום סטודנטים חדשים וללא פתיחת סמסטר ב'.
 4. ות"ת מפנה את תשומת לב המועצה כי יש לפעול לאלתר למציאת פתרונות ראויים לסיום לימודיהם של הסטודנטים במוסדות להשכלה גבוהה אחרים בנוסף לרשת הביטחון שהעמיד המוסד עם פתיחתו ממכללת אורט בראודה שבכרמיאל.
 5. ככל שהמכללה להנדסה ולטכנולוגיה אורט הרמלין תערער על ההחלטה יהיה עליה גם להתייחס לביצוע התיקונים במישורים השונים כפי שהוצגו בפניה על ידי הצוות המקצועי של מל"ג/ות"ת בחודשים האחרונים וכפי שהוצגו בפניה בין היתר בעת השימוע שהתקיים בישיבת ות"ת ביום 14.1.15.

* * * * *

תוצאות הצבעה

6 בעד

אין מתנגדים ואין נמנעים

ההחלטה התקבלה פה אחד