20/01/15

המכללה האקדמית לחברה ואומנויות – הכרה זמנית כמוסד להשכלה גבוהה

המועצה להשכלה גבוהה דנה בישיבתה ביום כ"ט בטבת תשע"ה (20.1.15) בהמלצת ועדת המשנה העליונה להכרה, הסמכה ורישוי מאותו היום בנושא מתן הכרה זמנית למכללה האקדמית לחברה ואומנויות והיא מחליטה כדלהלן:

 1. להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הכרה זמנית עד ליולי 2016.
 2. להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הסמכה זמנית כמפורט להלן:
 • תואר שני ללא תזה (A) בחברה ואמנויות עד חודש ינואר 2016
 • תואר שני ללא תזה (A) בטיפול באמצעות אמנויות- טיפול בדרמה עד חודש יולי 2016
 • תואר שני ללא תזה (A) בטיפול באמצעות אמנויות- -טיפול בפסיכודרמה עד חודש יולי 2016
 • תואר שני ללא תזה (A) בטיפול באמצעות אמנויות -טיפול בתנועה ובמחול עד חודש יולי 2016
 • תואר שני ללא תזה (A) בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית עד חודש יולי 2016
 1. לאשר את רשתות הביטחון לתוכניות השונות שהוצעו ע"י המכללה האקדמית לחברה ואמנויות.
 2. בהתאם להתחייבות המכללה יוחתם כל סטודנט על הצהרה לפיה ידוע לו: 1. כי לתוכנית אין עדיין הסמכה קבועה בתוכנית; 2. כי במידה שהמל"ג תחליט להסיר את ההסמכה והתוכנית תיסגר תופעל רשת הבטחון.
 3. ככל שלא תינתן הכרה קבועה למוסד ו/או הסמכה קבועה לתוכניות הלימודים ולא תהיה אפשרות לממש את רשת הביטחון בתואר השני, אזי על המוסד להציע הסדר כספי אל מול הסטודנטים.
 4. ההכרה הזמנית כאמור מותנית בעמידת המוסד במתווה הרב שנתי שהוצג על ידו לשנים תשע"ד- תש"פ בין היתר בפרמטרים של: קיומו של גרעין סגל אקדמי בכיר (שמקום עבודתם העיקרי במוסד) במוסד בכלל ובכל אחת מתוכניות הלימודים, מספרי סטודנטים, איתנות פיננסית, איתנות אקדמית, איזון כספי של המוסד, צבירת הון עצמי דרך עודפים שוטפים.
 5. בתקופת ההכרה הזמנית תיבדק מידת עמידת המוסד במתווה האמור. במידה שהמוסד לא יעמוד במתווה, בתנאי איתנות כספית ואקדמית כפי שסוכמו , תסתיים ההכרה בו ותמומש הסכמת המוסד למיזוג עם הקריה האקדמית אונו בהתאם למכתב ההסכמה  המצורף כחלק נפרד להחלטה זו וכל פעילותו תועבר לקמפוס הקריה.