14/01/15

המכללה האקדמית לחברה ואומנויות (חל"ץ) – הכרה והסמכה להעניק תואר שני ללא תזה בחברה ואומנויות ותואר שני ללא תזה באמצעות אומנויות ב-4 מסלולי התמחות

ות"ת דנה בנושא מתן הכרה זמנית למכללה להנדסה האקדמית לחברה ואומנויות והיא ממליצה , במסגרת תחום סמכותה למל"ג כדלהלן:

 1. להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הכרה זמנית עד ליולי 2016.
 2. להעניק למכללה האקדמית לחברה ואומנויות הסמכה זמנית עד חודש יולי 2016 להעניק את התארים האקדמיים בתכניות הלימודים הבאות:
  תואר שני ללא תזה (M.A) בחברה ואמנויות;
  תואר שני ללא תזה (M.A)  בטיפול באמצעות אמנויות- טיפול בדרמה;
  תואר שני ללא תזה (M.A)  בטיפול באמצעות אמנויות- -טיפול בפסיכודרמה;
  תואר שני ללא תזה (M.A)  בטיפול באמצעות אמנויות -טיפול בתנועה ובמחול;
  תואר שני ללא תזה (M.A)  בטיפול באמצעות אמנויות – טיפול באמנות חזותית .
 3. לאשר את רשת הביטחון לתכניות השונות שהוצעו ע"י המכללה האקדמית לחברה ואומנויות.
 4. בהתאם להתחייבות המוסד יוחתם כל סטודנט על הצהרה לפיה ידוע לו: 1. כי לתכנית אין עדיין הסמכה קבועה בתכנית;
  2. כי במידה שהמל"ג תחליט להסיר את ההסמכה והתכנית תיסגר תופעל רשת הבטחון.
 5. אם לא תינתן הכרה קבועה למוסד ו/או הסמכה קבועה לתוכניות הלימודים ולא תהיה אפשרות לממש את רשת הביטחון בתואר השני, אזי על המוסד להציע הסדר כספי אל מול הסטודנטים.
 6. ההכרה הזמנית במוסד מותנית כאמור בעמידת המוסד במתווה הרב שנתי שהוצג על ידו לשנים תשע"ד- תש"פ בפרמטרים הבאים: קיומו של גרעין סגל אקדמי בכיר במוסד (שמקום עבודתם העיקרי במוסד) בכלל המוסד ובכל אחת מתכניות הלימודים, מספרי סטודנטים, איתנות פיננסית, איתנות אקדמית, איזון כספי של המוסד, צבירת הון עצמי דרך עודפים שוטפים.
 7. בתקופת ההכרה הזמנית תיבדק עמידת המוסד במתווה האמור. היה והמוסד לא יעמוד במתווה ובתנאי האיתנות הכספית והאקדמית כפי שסוכמו , תסתיים ההכרה בו ותמומש הסכמת המוסד למיזוג עם מוסד חוץ תקציבי איתן.
 8. בהתאם ובהמשך להסכמה העקרונית אליה הגיעו המכללה האקדמית לחברה ואומנויות והקריה האקדמית אונו , לבצע את המיזוג ככל שיידרש, הרי שבמיזוג  זה כל פעילותה של המכללה לחברה ואומנויות  תועבר לקמפוס הקריה.
 9. המכללה האקדמית תדווח באופן שוטף בסיומה של כל שנה אקדמית ,על עמידתה במתווה בהתאם לתנאי וכללי המתווה, כן ידווח המוסד על דוח הלוואות וסילוקין, דוחות כספיים , נתוני סגל וסטודנטים.