26/04/17

המכללה החרדית בירושלים

בהמשך להחלטות ות"ת ומל"ג מימים ה-28.7.16 וה- 27.9.16, נוכח הבקשה לפירוק העמותה "מכללה חרדית ירושלים" והחלטת בית המשפט על מינוי מפרק זמני, וצורך מתן אפשרות לסיים את שנה"ל תשע"ז באופן ראוי, תוך השלמת הליך הפירוק והעברת פעילות הפלטפורמה למוסדות להשכלה גבוהה, מאשרת ות"ת כדלקמן:

  1. להמשיך את תקצובה השוטף לפעילות הפלטפורמה עד סוף חודש יוני 2017, במסגרת , יתרת תקציב הפלטפורמה הרגיל לשנה"ל תשע"ז בלבד. ועפ"י חישוב שיערוך הצוות המקצועי בותת ומל"ג.
  1. החלטה זו נסמכת על קבלת אישור ניהול תקין לעמותת "מכללה חרדית ירושלים" לתקופה הרלוונטית.
  1. החלטה זו מותנית וכפופה להשלמת הליך הפירוק בפועל והעברת פעילות הפלטפורמה למוסדות להשכלה גבוהה ועל כן היא תשוב ותיבחן ע"י ות"ת לאחר ובכפוף לתוצאות הדיון בבית משפט בבקשת הפירוק הקבוע ל- 20.6.2017 ובהתאם להחלטה שתתקבל, לרבות בהתייחס להמשך התקצוב עד תום שנת הלימודים תשע"ז.