19/07/16

המלצה לאפשרות להגשת תוכנית לימודים בפרדיגמה חדשה לתואר שני (M.A.) בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני למסלול האקדמי של המכללה למינהל

מליאת המועצה דנה בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) בהמלצת ועדת המשנה התחומית לחברה, ניהול, עסקים, רב תחומי ומשפטים בנושא שבנדון. לאחר שקראה את התייחסות המסלול האקדמי של המכללה למינהל להחלטת המל"ג מיום 3.3.2015 בעניין מתווה בדיקת בקשות של מוסדות לפתוח תוכניות לימודים לתארים ראשונים ולתארים שניים בתחומים חדשים שהמל"ג לא נדרשה להם עד כה, החליטה המועצה כלהלן:

  1. המועצה להשכלה גבוהה השתכנעה כי תחום הפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני בתואר שני הינו תחום אקדמי אשר במסגרתו ניתן להגיש תוכניות לימודים אקדמיות לבדיקת מל"ג.
  2. מליאת המועצה מפנה את המשך הטיפול בבקשת המסלול האקדמי של המכללה למינהל לקיים תוכנית לימודים לתואר שני בפסיכולוגיה של הספורט והאימון הגופני לוועדת המשנה התחומית.