28/06/16

המלצה למועמדת עבור מועצת רואי חשבון

א.         חוק רואי חשבון, תשט"ו-1955 קובע בסעיף 2 כי "תוקם מועצת רואי חשבון (להלן – המועצה), ואלה חבריה: …חבר בכיר של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות במוסד להשכלה גבוהה, ששר המשפטים מינה אותו על פי המלצת המועצה להשכלה גבוהה";

ב.         בהתבסס על רשימת מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, בחינת קורות-חיים של המועמדים, מתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים לתפקיד, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום 28.6.2016 להמליץ לשרת המשפטים למנות את ד"ר קרן בר חוה, חברה בכירה של הסגל האקדמי בתחום החשבונאות מהפקולטה למנהל עסקים באוניברסיטה העברית בירושלים, לכהן כחברה במועצת רואי חשבון.