19/07/16

המלצה למועמד חבר הסגל האקדמי במוסד להשכלה גבוהה, לכהונה כחבר בוועדה המייעצת לשר התחבורה לפי סעיף 22 א' לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור)

א.         לפי סעיף 2א. (א) לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943, תמונה ועדה מייעצת לשר האוצר לעניין פקודה זו, ואלה חבריה:

… (11)   חבר הסגל האקדמי של מוסד מוכר שימנה שר האוצר לפי המלצת המועצה להשכלה גבוהה; בפקודה זו, "מוסד מוכר" ו"המועצה להשכלה גבוהה" – כמשמעותם בחוק המועצה להשכלה גבוהה, התשי"ח-1958;

ב.         בהתבסס על רשימת מועמדים שהעבירו המוסדות להשכלה גבוהה, בחינת קורות-חיים של המועמדים, מתן ביטוי הולם לייצוגם של שני בני המינים לתפקיד, התאמתם הכוללת של המועמדים למינוי, ולאחר בחינת מכלול הנתונים, החליטה המועצה להשכלה גבוהה בישיבתה ביום י"ג בתמוז תשע"ו (19.7.2016) להמליץ לשר התחבורה והבטיחות בדרכים למנות את פרופ' רחל אלתרמן, חברה בכירה של הסגל האקדמי בפקולטה לארכיטקטורה ובינוי ערים בטכניון, לכהן כחברה בוועדה המייעצת לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור), 1943.